Svenska regeringen anser att diskriminering mot samer inte skall prioriteras!

Svenska regeringen anslår årligen 10 miljoner kronor till centra som arbetar mot diskriminering. Medlen ges av regeringen till Ungdomsstyrelsen som beslutar om hur medlen skall fördelas. För 2011 har Ungdomsstyrelsen beslutat att nästan allt av regeringens 10 miljoner skall ges till antidiskrimineringscentra i södra Sverige.


Ungdomsstyrelsen ger ingenting till Sveriges nordligaste antidiskrimineringsbyrå Verddeviessu för 2011. Handläggaren Khaled Assel motiverar beslutet med att diskriminering mot samer inte ligger i svenska regeringens prioriteringsområde.


Landstingen och ett stort antal kommuner i Norrland anser dock att Verddeviessu fyller en så viktig funktion att de kommer att stödja Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism år 2011.


Verddeviessu har begärt att Ungdomsstyrelsen omprövar sitt beslut.

Verddeviessu utökar sin verksamhet 2011

Verddeviessu grundades i februari 2010 med stöd från Sametinget, Riksorganisationen Same Ätnam, Ungdomsstyrelsen, Landstingen i Norrland och ett stort antal Norrlandskommuner i Sverige.

Supporten från samisk sida har visat sig ännu större. Verddeviessu har haft en enorm tillslutning från samiskt håll. Då talar vi inte enbart om samer från svensk sida. Faktum är att Verddeviessu fått en enorm support från samer från Norge, Finland och Ryssland eller med andra ord från hela Sápmi.

Uppslutningen från samisk sida har varit så stor att Verddeviessus styrelse utrett och nu beslutat lägga fram förslag hur Verddeviessu kan bli en antidiskrimineringsbyrå för hela Sápmi och för fyra länder.

Förslaget kommer att behandlades vid Verddeviessus årsmöte 2011 och innehåller utökad styrelserepresentation med samer från Norge, Finland och Ryssland förutom Sverige.


På internet frodas rasismen mot samer

Internetforum har blivit ett sätt att anonymt uttrycka sin åsikt och tyckande. På flera internetforum frodas dessutom rasismen mot samer.

Här är några exempel på vad som sagts om samerna på forumet Flaschback under 2010:

”Samerna är ena jävla! Dom är så förbannat lata”…” Lappjävlarna ska hålla käften”…” släktingar till de tre trappor ner i Darwins hus”…” Jävla lappjävlar, dom får väl fan komma in i 2000 talet och utvecklas som alla andra”…” Bor nästan högst upp i Sverige och börjar bli jävligt less på deras snack”…” Inhemskt zigenarpack”…och så vidare.

Läs mer eller mer

Diskriminering mot samer blir ett rättsfall i hovrätten


Diskrimineringsombudsmannen har stämt Krokoms kommun för etnisk diskriminering av renskötande samer i Jovnevaerie sameby. Hovrätten har nu sagt ja till prövningstillstånd.

Krokoms kommun har konsekvent underlåtit att höra Jovnevaerie sameby i bygglovsärenden trots att renskötande samer i samebyn är sakägare och att ett flertal byggnadsprojekt påverkar samernas rennäring. DO stämde kommunen men Östersunds tingsrätt friade kommunen från diskriminering på formella grunder.

DO har överklagat tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten har nu beslutat att ge prövningstillstånd.

Läs mer

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (DO) www.do.se

Urfolks rättigheter i centrum för årets Right Livelihood Award

Årets Right Livelihood Award pris 2010 går till den katolska biskopen Erwin Kräutler i Brasilien.

Right Livelihood Award kallas ibland för Alternativa Nobelpriset. The Right Livelihood Award tilldelas individer som genom personlig kamp bidragit till sociala förändringar i världen. Priset instiftades 1980 och utdelas på en ceremoni vid Sveriges Riksdag.

Erwin Kräutler får priset för sina insatser mot diskriminering och rasism av indianer, samt hans kamp för att tillvarata indianernas mänskliga rättigheter.

Den katolska biskopen Erwin Kräutler är en av de mest aktiva i Brasilien för att försvara urfolkens rättigheter. Redan 1980 lyckades han få tillstånd förändringar i Brasiliens grundlag till skydd för landets urfolk. Han har också blivit känd för sitt motstånd mot Bel Monte dammen som blivit Brasiliens mest kontroversiella energiprojekt. Bel Monte dammen kommer att bli en av världens största vattenkraftverk och lägga enorma ytor av Amazonas djungel under vatten, samt innebära tvångsförflyttning 50 000 indianer. Dammen kommer att stå klart år 2015.

Verddeviessu gratulerar Right Livelihood Award till att ha funnit en ärbar vinnare av priset – Äntligen, Äntligen!

Läs mer!

Biskopen har även en egen hemsida som du kan läsa här om du kan portugisiska!


Sveriges Radio har inlett ny serie om tvångsförflyttning av samer

En ny serie har startat i Sveriges Radio om tvångsförflyttningen av nordsamer för 80 år sedan och vilka konsekvenser det fortfarande har i dag. Sveriges Radios reporter David Rydenfalk tar oss med till Sameland och berättar om flyttning av samer med tvång till sydsamiskt område. En tvångsförflyttning av svenska staten som fortfarande i dag har gett upphov till rättstvister, polisanmälningar och anmälningar till såväl JO som DO.

Sveriges Radios serie pågår fram till den 20 december 2010.

Läs mer.

Källa: SR Sameradion

Samer nekades tillträde

En Sametingsledamot och hans bror besökte nyligen ett uteställe i staden Bergen. De stoppades av vakten och nekades att få komma in. Anledningen var att var, enligt vakten, att utestället har som klädpolicy att inte släppa in folk med uniform. Enligt vakten är samedräkt att jämställa med uniform. Så, nu vet vi det!

Det ska tilläggas att ett uteställe kan ha vilken klädespolicy de vill. Dock får inte policyn vara så att den inriktar sig mot en etnisk grupp utan skall vara lika för alla. En klädespolicy får således inte vara diskriminerande. En näringsidkare kan således inte neka inträde till alla som bär samedräkt. Då blir det diskriminering. Dock är det synnerligen tveksamt att jämställa en samedräkt med militär- eller polisuniform.

Läs mer

Källa: BT

Verddeviessu goes Sápmi

Verddeviessu grundades i februari 2010 med stöd från Sametinget, Riksorganisationen Same Ätnam, Ungdomsstyrelsen, Landstingen i Norrland och ett stort antal Norrlandskommuner i Sverige. Supporten från samisk sida har visat sig ännu större. Verddeviessu har haft en enorm tillslutning från samiskt håll. Då talar vi inte enbart om samer från svensk sida. Faktum är att Verddeviessu fått en enorm support från samer från Norge, Finland och Ryssland eller med andra ord från hela Sápmi.

Uppslutningen från samisk sida har varit så stor att Verddeviessus styrelse beslutat utreda och lägga fram förslag hur Verddeviessu kan bli en antidiskrimineringsbyrå för hela Sápmi och för fyra länder. Utredningsförslaget kommer att behandlas på nästa styrelsemöte för Verddeviessu, det vill säga den 7 december 2010.

Verddeviessu goes coastal

Enligt Verddeviessus källor kommer Röda korsets antidiskrimineringsbyrå i Luleå att läggas ner under 2011. Röda Korset i Sverige har under de senaste två åren drabbats av flera skandaler med korruption, förskingring av miljonbelopp, enorma arvoden, rättegångar och minskade intäkter.

Röda korsets nedläggning av Antidiskrimineringsbyrå i Luleå kommer att innebär att Verddeviessu blir den enda kvarvarande antidiskrimineringsbyrån i Norrbottens län. Det i sin tur innebär att Verddeviessu kommer att få ett större ansvarsområde än tidigare och till stora delar måste lägga om sin verksamhet. Det förväntas att under 2011 kommer Verddeviessu att få mer att göra längst Norrlandskusten.

Nytt Center mot diskriminering av kustsamer öppnas 2011

Enligt vad Verddeviessu erfar kommer ett nytt center mot diskriminering att öppnas i Umeå under 2011. Det har aldrig funnits någon antidiskrimineringsbyrå i Umeå. Detta trots att Umeå räknas som en av de största städerna i Norrland. Centret kommer att inrikta sig på att motverka diskriminering i Umeå och längst norrlandskusten. Centret kommer dock inte att inrikta sig mot diskriminering av samerna eller rasism mot samer. I stället kommer centret att vara öppet för alla som bor i Umeå och längst södra norrlandskusten. I det inbegriper naturligtvis den samiska befolkningen.

Verddeviessu kommer dock att försöka hitta samarbetsformer för att tillvarata de samer som bor vid kusten och den sydsamiska befolkningen.

Samiska föräldrar blir mordhotade

Samepolitikern Geir Tommy Pedersen har i en intervju i norska sameradion denna vecka beskrivit en mycket tuff vardag för barn som vill lära sig samiska. Han säger ”Strukturell mobbing och bojkott av barn som har valt samiska på skolan. Mordhot mot vuxna” och fortsätter ”Jag kan gå så långt som att berätta att jag själv upplevt flera former av mordhot bara därför att jag önskat en trygg samisk vardag för mig, min familj och andra samiska barn”.

Enligt FN:s Barnkonvention är det ett urfolksbarns mänskliga rättigheter att kunna välja sin kultur och sitt språk. Men ibland hänger inte mänskliga rättigheter och praxis ihop!

Läs mer

Källa: NRK Sámi radio

Politiker anmäld till DO för rasistiska uttalanden om samer

Gruppledaren Aud Helene Marhtinsen i norska Framstegspartiet, (Framstegspartiet), har uttalat sig till norska sameradion ”Grunden till självmord i det samiska samhället är att samiska föräldrar har pressat sina barn att välja samiska språket på skolan och att föräldrarna pressar sina barn att vara samer”.

Detta tycker Samepolitikern Máret Sárá är så kränkande inför samiska föräldrar och samebarn att hon i dag anmält den norska politikern till Diskrimineringsombudsmannen i Norge, (Likestillings- og diskrimineringsombudet), för brott mot rasismparagrafen.

Máret Sárá vann 2010 det nordiskt språkpriset för sina insatser för samiska språket.

Läs mer

Källa: NRK Sámi Radio

Politiker uttalar sig om högre frekvens av självmord bland samebarn

Politikern och gruppledaren Aud Helene Marhtinsen i det norska Framskrittspartiet, (Framstegspartiet), säger till norska Sameradion att ”Grunden till självmord i det samiska samhället är att samiska föräldrar har pressat sina barn att välja samiska språket på skolan och att föräldrarna pressar sina barn att vara samer”.

Till grund för sitt uttalande hänvisar Framstegspartiets politiker till Sametingets nyligen framlagda statistik om ökat antal självmord bland samisk ungdom. (Om Sametingets rapport om självmordsstatistik bland samer se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Sametingets rapport om självmordsstatistik bland samer uttalar inte något om grunderna orsakerna för förhöjd självmordsdödlighet bland samer. Det saknas även forskning på området. Dock har flera forskare antagit att orsakerna till högre självmord bland samer har orsaker i diskriminering, rasism och utanförskap. (Se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Läs mer här.

Källa: NRK Sameradio

Självmord högst bland samisk ungdom


Sametinget i Norge har nyligen utkommit med senaste statistiken för samer i rapporten ”Samiska tal berättar”. Rapporten gäller för samer i Norge. Motsvarande statistik saknas för samer i Sverige, Finland och Ryssland.

Rapporten konstaterar att generellt finns det en högre självmordsdödlighet bland samer än bland övrig befolkning. Vidare konstateras att det finns en särskild hög risk för självmord bland samisk ungdom och yngre vuxna samer (15-24 år). Omkring 30 % av alla samiska självmord utfördes i denna åldersgrupp med 3,5 gånger högre dödlighet bland unga män än för kvinnor.

På den andra sidan konstateras att självmord bland renskötande samer inte är högre än bland den övriga norska befolkningen. Det är således unga samer utanför renskötseln som drabbas högst av självmord.

En högre självmordsstatistik för urfolk har också konstaterats på andra håll i världen som i USA, Kanada och Grönland.

Det har inte bedrivits någon forskning om orsakerna till den högre självmordsstatistiken för samer. Vid en konferens i Karasjok, Nordnorge, nyligen uttalades av flera forskare att utanförskap, diskriminering och rasism som leder till identitetsproblem kan vara en sannolik orsak. (Se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Sametingets rapport om samisk statistik i sin helhet för år 2009 kan du läsa här.

Samiska förnamn försvinner

För att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling, samt genom assimilering har många samer bytt efternamn. Det har också varit lättare att ha ett svenskt efternamn än samiskt i Sverige.

Dr. Märit Frändén vid Uppsala universitet har konstaterat att de vanligaste efternamnen bland samer är Andersson, Johansson, Nilsson, Larsson tätt följd av Persson.

Men, än vanligare är det med svenska förnamn bland samer. Många av det som brukar kallas för samiska förnamn har dessutom ett svenskt ursprung som Ristin för Kristina, Mihkkal för Mikael osv. De genuina samiska förnamnen som Aslak och Apmut håller på att försvinna

Ren dödad utanför renägares bostadshus

En ren har i går, lördag den 20 november 2010, skjutits utanför en renägares bostad i byn Boxfjäll i Storumans kommun, Västerbottens län. Renägaren, som tillhör Vapstens sameby, har ett 20-tal renar i en utfordringshage nära sin bostad. Från vägen har någon i en förbipasserad bil skjutit på renflocken.

Händelsen är polisanmäld och polisen betraktar händelsen som ett hatbrott.

Källa: VK

Diskriminering har gjort att samer har bytt efternamn


För att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling har många samer bytt efternamn. Det har varit lättare att ha ett svenskt efternamn än samiskt i Sverige.

Forskaren Märit Frändén vid Uppsala universitet lade i går fram sin avhandling om samiskt släktnamnskick. Fränden har räknat ut att 41,5 procent av alla samer numera har helt svenskspråkiga efternamn.

Därefter följer –sonnamn med 27,1 %.

Helt svenskspråkiga efternamn tillsammans med –sonnamn har totalt 68,6 % av alla samer.

Vanligast bland samer är efternamnen Andersson, Johansson, Nilsson, Larsson tätt följd av Persson.

För varje område i hela Sameområdet har bara 8 % av samerna samiska efternamn.

Foto: Trym Ivar Bergsmo/Finnmark Reiseliv

Samiska efternamn börjar bli populära igen efter år av diskriminering

Under lång tid har samer bytt sina samiska efternamn mot namn som låter mer svensk- klingande. Detta för att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling. Samiska efternamn låter dessutom utländska trots att de är inhemska och gett svårigheter att få jobb eller annat.

Nu tycks dock trenden ha vänt. I går lades en ny avhandling från Uppsala universitet fram som visar att många samer nu byter sina svenska efternamn mot samiska släktnamn. Märit Frändén, doktorand vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, fann när hon gick igenom arkivmaterial från 1920 och framåt, att den trenden har nu brutits.

Läs mer på Uppsala universitets infosida

Foto: Jørn Tomter/Finnmark Reiseliv

Är de samiska språken utsatt för diskriminering?


MR-dagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt organisationer som arbetar med, eller vill lära mer om, mänskliga rättigheter. I år pågick MR-dagarna, (Mänskliga rättighetsdagarna), igår och idag i Örebro.

Ett centralt tema för årets MR-dagar handlar om nationella minoriteter, deras språk och identitet, samt den nya lagen som ska skydda och främja minoritetskulturerna.

Seminariet bjöd även på Sharon Jåma, känd TV-profil, som ledde ett samtal om hur det är att vara ung same och möjligheterna, eller rättare sagt svårigheterna, att tala samiska i Sverige.

Lennart Rohdin, chef för Länsstyrelsen i Stockholms enhet för nationella minoriteter i Sverige, talade om ”Varför minoritetsspråk? – de kan ju ändå svenska!” och berättade om den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk som trädde i kraft 1 januari i år.

Ett stort problem i Sverige och i Norden är att erkänna samiskan fullt ut. I andra länder i Europa verkar det inte vara ett problem och som skapade frågor som…Varför finns det inte vägskyltar på samiska över hela sameområdet? Varför kan man inte tala eller skriva på sitt modersmål samiska med myndigheter eller kommuner i Sameområdet? Varför är all information i Sverige på ett främmande språk? Varför erkänna samiska när alla samer ändå talar samiska? Finns det inte en språkdiskriminering i Sameområdet? Frågorna var många

– men, det fanns inga svar!

Verddeviessu čála Nr 3


Verddeviessus nyhetsbrev ”Verddeviessu čála nr 3” har nyligen lämnat Verddevieesus kansli och snurrar just nu runt i cyberrymden. Vill du läsa ditt eget ex så bli medlem i Verddeviessu eller knappa in på www.verddeviessu.org

Norrlandspolitiker vill inte arbeta för samerna


Verddeviessu Blogg har tidigare rapporterat att Sameradion nyligen har skickat ut enkät till kommunpolitiker i norra Sverige. En av frågorna har varit hur man vill arbeta med samiska frågor under kommande mandatperiod. Förvånande svarade flera lokala toppolitiker i Norrlands kommuner där samerna bor att de samiska frågorna överhuvudtaget inte är en politisk fråga i deras kommun!

Du kan läsa mer här

Källa: SR Sameradion

Samisk toppolitiker menar att moderat kommunpolitiker i Piteå kommun har ett rasistiskt synsätt

SR Sameradion har nyligen skickat ut enkät till kommunpolitiker i norra Sverige. En av frågorna har varit hur man vill arbeta med samiska frågor under kommande mandatperiod. Den moderata gruppledaren i kommunalfullmäktigegruppen i Piteå Elisabeth Berg har svarat att hon inte tycker att samefrågor är viktiga. Elisabeth Berg säger vidare till Sameradion att ”inte har känt, sett eller hört talas om” samiska behov i kommunen. Enligt Sameradion tycker Elisabeth Bergh vidare ”det är inte konstigt med att man överhuvudtaget inte diskuterar samiska frågor”.

Riksorganisationen Same Ätnams vice ordförande Kristina Larsgren svarar ”besviken och upprörd” i Sameradion att Elisabeth Berg har ett rasistiskt synsätt.

Elisabeth Berg försvarar sig med att samefrågorna inte är viktiga därför att det inte finns några samebyar i Piteå Kommun.

Elisabeth Berg verkar inte förstå att de flesta samer bor i tätorter och att över 90 % av samerna inte sysslar med rennäring. Elisabeth Berg verkar inte heller känna till att det finns en stor samisk befolkning i Piteå, en sameförening i Piteå eller att det finns Pitesamiska. Det är naturligtvis en annan sak att det finns en skogssameby i Piteå.

Piteå räknas som en del av Sameområdet med en stor del pitesamisk befolkning. Det är beklagligt att Piteå kommun inte gör några insatser för samerna och pitesamiskan eller tar tillvara samiska behov. Å andra sidan är det förståligt att det inte satsas på samerna i sameområdet när det finns kommunpolitiker med Elisabeth Bergs uppfattningar och behandlar samer som om det vore luft trots att hon har de som grannar!

Det kan tilläggas att Elisabeth Berg i Piteåtidningen beklagar att Sverigedemokraterna kommit in i Riksdagen och känner sig oroad över detta?

Hela intervjun med Moderaternas Elisabeth Berg och hennes svar på enkäten kan du läsa här

Källa: SR Sameradion och Piteåtidningen (PT)

Ordförande för finskt politiskt ungdomsförbund är emot ett mångkulturellt Finland

Wille Rydman, som är finska Samlingspartiets Ungdomsförbunds ordförande (Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja ), har i en av Finlands största dagstidningar uttalat att ”Finland får inte bli ett mångkulturellt samhälle” och ”Mångkulturellt inte bra för Finland”. Samlingspartiets Ungdomsförbund motsvarar Moderaternas Ungdomsförbund (MUF) i Sverige.

Wille Rydman är dock inte ensam motståndare till ett mångkulturellt Finland. Under 2000-talet har bildats flera nationalistiska organisationer som exempelvis Suomen Sisu. Suomen Sisu är en ”finsknationalistisk organisation som är emot de idag rådande mångkulturella tendenserna.” Mer om Suomen Sisu kan du läsa här.Fråga är bara om inte Finland redan är ett mångkulturellt samhälle med Samer, Ålänningar, Karelare och Sverigefinländare m.fl. folkgrupper sedan flera hundra år tillbaka?

Läs mer

Källa: HBL, Finland


Hatbrotten har ökat kraftigt i Finland

Polisyrkeshögskolan i Finland har i dagarna presenterat ny statistik över hatbrott i Finland. Den finska polisen fick i fjol in fler anmälningar om hatbrott än förut. Totalt bokfördes nästan 1000 fall, vilket är nästan en femtedel mer än året innan.

Polisyrkeshögskolan i Finland säger att majoriteten av de misstänkta hatbrotten handlade om rasism. Med hatbrott avses ett dåd vars motiv är förutfattade meningar eller hat mot en grupp som offret representerar.

Lagen i Finland använder dock inte uttrycket hatbrott. Men för ett brott med rasistiska motiv kan man ändå döma ut hårdare straff än annars för ett motsvarande brott. Det har föreslagit att lagen skrivs om så att även andra hatbrott än de med rasistiska motiv kunde dömas strängare.

Verddeviessu har tidigare rapporterat att en finsk Professor i Juridik och Sametingets fd. ordförande tidigare i år uttalat att rasismen mot samer kommer att öka och framför allt på internet (Se äldre inlägg på Verddeviessu Blogg).

Läs mer

Källa: Vasabladet, Finland
DO överklagar Samedom


Diskrimineringsombudsmannen (DO) har beslutat att överklaga Östersunds tingsrätts dom om diskriminering av samer. DO stämde Krokoms kommun i Jämtland för att den inte låtit samer yttra sig i bygglovsärenden som berörde renbetesmark. DO förlorade dock målet av juridiskt tekniska skäl.

Diskrimineringsombudsman Katri Linna har nu beslutat sig för att överklaga domen och försöka gå runt de juridiskt tekniska skälen som gjorde att DO förlorade.

Källa:

SVT:s Jämtlandsnytt.

(O)mänskligt föredrag

I dag hålls föredrag om rasismens historia i Sverige och i världen på Etnografiska museet i Stockholm. Föreläsningen behandlar rasismen mot samer, Sveriges tvångsförflyttningar av samer och Sveriges rasbiologiskt institut.

Före föreläsningen kl 13 ges en guidad visning av (O)mänskligt. (O)mänskligt är en utställning i två delar om skelettsamlare, rasbiologer och normer. Utställningen berättar om hur skelett och skallar genom bl.a. norrländska koloniala eller vetenskapliga expeditioner, fördes till museer i Stockholm och södra Sverige för analys. Utställning berättar också om svensk rasbiologi, arvshygien och utsortering av de oönskade med syfte att ”skydda” de samhällsnyttiga. I grunden fanns ett ”vi-och-dom” -tänkande som än i dag är ett problem.

Sökandet efter mänsklighetens förflutna och framtidens ideala människa ledde till olika former av övergrepp och utsortering av ”avvikande” människor. Utställningen slutar med frågan ”Har vi lärt oss av historien?”.

(O)mänskligt öppnade den 14 april 2010 och är en samproduktion mellan Etnografiska museet, Forum för levande historia och Riksutställningar.


Före föreläsningen kl 13 ges en guidad visning av (O)mänskligt.
Entré: 80 kr
Tid: Kl 14:00
Plats: Etnografiska museet
, Stockholm


Läs mer

Anti-samiska reaktioner på kommunalt sameparti

Det har nu blivit klart att det samiska kommunpartiet i Kiruna ”Samelistan” gjort en politisk uppgörelse med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att styra Kiruna kommun för de närmaste 4 åren. I uppgörelsen får ”Samelistan” ordförandeposten i Miljö- och byggnämnden i Kiruna.

När uppgörelsen tillkännagavs har hatiska och anti-samiska inlägg skrivits på tidningen Norrländska Socialdemokratens (NSD) nätupplaga. Här kan man läsa kommentarer som; ”jaha, det blir alltså onödigt att ens fylla i bygglovsansökningar utanför Kirunas stadsskyltar, en stor stämpel med AVSLAG är över hela pappret när man får svaret. Sign. 20 år tillbaka i tiden, ” en katastrof för kirunaborna och framförallt byborna med samelistan som ordförande i miljö-och byggnämnden”, ” Ren katastrof att samelistan kommer in och får bestämma i miljö och byggnämnden, är ni från vettet.?. Dom ställer ju redan till med problem nu kommer ingen få bygga ett skit. renbete, renvandring osv dessutom fick dom inte speciellt mycket röster, ni skulle jobba med centern eller ett parti som faktiskt Kirunaborna röstat på, nu blir det bara en riktig soppa.”, ” Allvarligt, samelistan i miljö och byggnämnd. Katastrof var ordet.”, ” Hjälp, var är nödutgången!”, ” Är ni helt från vettet, hur kan ni ge hela makten till samelistan, kirunaborna kommer inte få bygga någonting i kommunen, köra skoter i fjällen kan kirunaborna också glömma.”, ” SUCK!Vilken trio.”, ”Katastrof att ta med sveriges mest rasistiska parti dvs samepartiet med att bestämma i Kiruna. De har försökt och försöker hela tiden stoppa andra människors rätt att bo, leva, bygga och utveckla sitt liv och fritid. Renarna går alltid före människan för dessa. Fy sjutton. Som om det inte vore plats för alla här uppe. Nu kommer sossarna att tappa förtroendet totalt.”, ” Hur många bygglov kommer att beviljas för stugbyggen?”, ”En kvalifiserad gissning är 0.JAG SKALL FÖLJA UPP DETTA!”, ” Samelistan i miljö och byggnämnden = välkommen till slut på utveckling i byarna, för nu är allt "bästa renbetesmark" igen!”, ” Nu blir nog fortsättningen intressant ,nu när Kiruna måste flyttas för i vilken rikting ligger INTE bästa beteslandet ,OCH viktigaste flyttvägarna ?”, ” Jaha då biter vi ihop i fyra år till sen kanske Kiruna får en framtid. Heja Selberg!”, ” Selberg har rätt exakt så här kommer det att bli i Kiruna kommuns "sk utveckling" än värre än vad ni kan ens drömma om det kommer att bli stopp på varje liten ansökan om tex stuga i skogen. varför trånar man annars wfter att sitta i miljö och bygg, givetvis Stopp och åter stopp är svaret och nästa steg är väl att anta ILO 169 konventionen och nästa efter det , ut med lantalaiset från kommunen, de får arbeta o betala skatt men vistas helst på gården under fritiden.”, ” En katastrof för Kirunas utveckling.”, ”

Läs mer här

Källa: NSD

Unik rapport om samernas utanförskap och samiska vittnesmål om diskriminering i dagens Sverige

Samiska Rättsförbundet har sammanställt rapporten "Den osynliga urbefolkningen" vilken visar på hur den strukturella etniska diskrimineringen av samer i utanförskapet fungerar.

Rapporten är ett underlag till förståelse för samer i utanförskap och diskriminering av samer i dagens Sverige. Rapporten

Rapporten, som ingår i Samiska Rättsförbundets skiftserie ”Giehttot”, kan delvis uppfattas vara ett Rättssociologiskt dokument.

Rapporten omfattande och innehåller synen på Sveriges koloniala historia, på rättssäkerheten dessutom samers egna vittnesmål om hur de blir behandlade av myndigheter och domstolar i spåren av Sveriges kolonisation av sameområdet.

Verddeviessu ser naturligtvis dokumentet som mycket viktigt för oss och alla andra som arbetar med mänskliga rättigheter. Inte minst för alla de som bidragit med ett stort antal samiska vittnesmål om diskriminering av myndigheter och av samerna själva genom samebyar förtjänar att bli uppmärksammade.

Samiska Rättsförbundet,
Sámi Vuoigatvuodalihttu (SVV) på samiska, är en samisk organisation som arbetar för samiska rättigheter. Mer information om Samiska Rättsförbundet finns på www.samirights.org . Rapporten kan beställas från Samiska Rättsförbundets Publicerings- och Informationsansvarige Sten Söderhagen, Tel: + 46 (0) 33-25 66 37, Mobiltelefon: + 46 (0) 70-2252610, E-post: sten.soderhagen@telia.com.

Rapporten kan nu även laddas ner som pdf-fil från Forum för Mänskliga Rättigheter här.

Mer om rapporten kan du läsa på Samiska Rättsförbundets hemsida här.

Facebookgrupp mot diskriminering av samer


På Facebook finns en Facebookgrupp med målet att stoppa svenska statens diskriminering av samer. Facebookgrupp heter ”Stoppa statens diskriminering av Samer”.

För några månader sedan uttalade Diskrimineringsombudsmannen att svenska staten diskriminerar samer i Svenska Dagbladet. Sametingspartiet ”Renägarförbundet” anmälde även svenska staten till kommittén för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) för systematisk diskriminering av samer. Sameskolstyrelsens ordförande uttalade att svenska staten diskriminerar samebarn. Även Sametingets förre ordförande Sara Larsson uttalade att regeringen diskriminerar samer.

Svenska regeringen själv har aldrig svarat på alla uttalanden om statens diskriminering av samerna?

Läs mer om Facebookgruppen här

Självmord bland samiska ungdomar ökar

I dag startar en stor nordisk konferens om självmord bland unga samer. Konferensen är fulltecknad med 180 deltagare från Sverige, Finland, Ryssland och Norge.

Självmord bland unga samer har kraftigt ökat de senaste åren. Anledningen till de ökade antalen självmord har under lång tid diskuterats intensivt. Några experter menar att det beror på ökad rasism och diskriminering mot samer och andra att det beror på identitetskris bland unga samer, samt andra faktorer. Dock saknas forskning som ger klara besked.

En motsvarande tendens av ökade självmord finns även bland andra urfolk i världen. Därför deltar ett stort antal urfolksrepresentanter på konferensen.

Konferensen hålls i Karasjok i Nordnorge där massjälvmord för några år sedan.

Konferensen anordnas av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS).

Här kan du läsa mer

Foto: Finnmark Reiseliv, Jörn Tomter


Samiskt turistföretag fortsätter sin verksamhet trots anlagd brand

Samiskt turistföretag i Malå har fått sin kåta nedbränd. Trots det fortsätter Lena och Börje Stenlund sin samiska turistverksamhet . Den anlagda branden är polisanmäld. Polisen menar dock att det är svårt att lösa anlagda bränder och motiven bakom.

Läs mer

Källa: SVT Oddasat

Positiva delar i Sveriges första dom om diskriminering av samer

Diskrimineringsombudsmannen DO stämde Krokoms kommun för diskriminering av samer. DO förlorade dock målet på juridisk tekniska skäl. DO glömde i stämningsansökan att ta med själva beslutet i kommunen som diskrimineringen gällde.

Även om DO förlorade målet så fanns det positiva sidor av domen.

Tingrätten slår i domen fast att samerna är sakägare på renbetesmark. Krokoms kommun förnekade att samer kunde vara sakägare.

Tingsrätten slår även fast att enskilda renskötande samer skyddas av diskrimineringsförbudet.


Vad handlade Sveriges första dom om diskriminering av samer om?


Östersunds tingsrätt meddelade nyligen dom i Sveriges första diskrimineringsmål mot samer.

Men vad handlade domen om?

Krokoms kommun har konsekvent underlåtit att höra Jovnevaerie sameby i bygglovsärenden trots att medlemmarna i samebyn är sakägare och att ett flertal byggnadsprojekt påverkar samernas rennäring. DO stämde kommunen men Östersunds tingsrätt friade kommunen från diskriminering på formella grunder.

Under tidsperioden 2004-2006 har Krokoms kommun fattat beslut i cirka 15 bygglovsärenden som rör Jovnevaeries renbetesmarker. Enligt gällande rättspraxis måste kommunen låta samebyar säga sitt när nya byggnationer ska uppföras på samebyarnas renbetesmarker. Men kommunen har underlåtit att höra Jonevaerie sameby och samebyn anmälde kommunen till DO.

Trots regeringsbeslut och dom i Kammarrätten som klargjorde kommunens skyldighet fortsatte kommunen att neka samerna de rättigheter som sakägare har i bygglovsärenden.

DO stämde kommunen för etnisk diskriminering i januari 2008, och begärde 50 000 kronor i skadestånd till var och en av elva enskilda näringsidkare som är medlemmar i samebyn. Stämningen avsåg kommunens hantering av själva bygglovsansökningarna. Östersunds tingsrätt friade kommunen på grund av att frågan om bebyggelse på de aktuella tomterna hade avgjorts genom så kallade förhandsbesked. DO hade fått kännedom om förhandsbeskeden efter att domstolsprocessen hade inletts och då var det för sent att åberopa dessa till grund för talan.

Sveriges första dom om diskriminering av samer
Nu kan du ladda ner domen här

Stalins utrensning av samer

Den 20 oktober 2010 kl: 19 – 20 hålls ett föredrag på Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek, Umeå, om stalins utrensning av samer. Historikern Andrej Kotliartchouk forskar kring Stalintidens utrensningar av samer på Kolahalvön. I sin forskning försöker han besvara frågor som: Varför hade staten bestämt att använda våld mot ryska samer? Hur organiserades massmorden och vilka blev offer för terrorn?

Läs mer

DO förlorade diskrimineringsmål på formella grunder

Diskrimineringsombudsmannen (DO) hade stämt Krokoms kommun för diskriminering av samer.

Målet handlade om att fritidshusägare ansökt om förhandsbesked för bygglov. En tjänsteman beslutade om förhandsbesked utan att Jovnevaerie sameby fått yttra sig. Andra sakägare fick dock yttra sig över bygglovet. Efter beslut om förhandsbesked kom ärendet upp i kommunen där bygglov beslutades.

DO menade att det var diskriminering av samer när Jovnevaerie sameby inte fått yttra sig om bygglov och stämde komunen. Men, DO glömde att ta med beslut om förhandsbesked i stämningsansökan. Därför kunde domstolen aldrig pröva brott mot diskrimineringslagstiftningen och DO förlorade målet.

I morgon meddelas dom i Sveriges första diskrimineringsmål om samer

DO har stämt Krokoms kommun vid Östersunds Tingsrätt för diskriminering av samer. DO menar att Krokoms kommun systematiskt utestängt hörande av de renskötande samerna vid bygglovsärenden och samhällsplaner som berör renbetesområden. Krokoms kommun menar å sin sida att det är inte är nödvändigt därför samerna inte har renbetesrätt i de områden det gällt och att det funnits ett 30 gamalt muntligt avtal att samerna inte bör höras.

Rättegången har följts av ett stort antal utländska journalister och observatörer.

Östersunds tingsrätt har beslutat att dom kommer att meddelas den 11:e oktober 2010.

Vi gillar olika!


Vi gillar olika!

Diskriminering av samer har en lång historia

En nyutkommen bok om staden Hammerfests lokalhistoria i Nordnorge visar att diskriminering av samer har djupa rötter sedan lång tid tillbaka. Boken som har titeln Brytningstid i Hammerfest” har skrivits av Fil.kand. Öyvind Waeraas som själv är från Hammerfest.

Även om boken handlar om staden Hammerfest kommer Öyvind Waeraas in på rasism och diskriminering av samer som en del av stadens och Norges historia.

År 1880 utgavs en språkinstruktion som signaliserade att samer skulle civiliseras. Ett annat ord för assimileras. Lärarna fick instruktioner att den som ville konfirmeras skulle kunna norska. Den som inte konfirmerades fick inte ingå giftermål. Waeraas ger många exempel och citat från olika centrala personers uppfattningar och syn på samer:

Tromsö rektorn Johannes Steen (1827-1906) hävdade att ”Den enda räddningen för lapparna var att absorberas av den norska nationen”. Johannes Steen blev senare både talman för riksdagen och statsminister. Det var alltså norska toppolitiker som anförde assimilation av samer till att bli norska som räddningen för samerna, dvs. att de skulle bli civiliserade.

Isaac Olsen (1680-1730) skriver i ”Om lapparnas villfarelse” (1715) att djävulen har en pakt med många samer.

Doktor Stockman skriver i ”En folkfiende” (1882) ”Så bodde jag många år på en förskräcklig avkrok långt norrut. När jag träffade några av det folk, som lever mellan stenrösen, så tyckte jag många gånger att det hade varit mer till nytta för de stackars förkomna skapningarna om de fått en djurläkare (veterinär) där uppe istället för en man som jag.”

Även om boken handlar om en förgången tidsepok så är det oroande att mycket av rasismen och diskrimineringen som fanns på den tiden fortsatt existerar 2010. Rasismen och synen på samerna har tagit andra former i dag. Men, det är uppenbart att rasism och diskriminering av samer har djupa rötter i norra Skandinavien.

Boken, som är på hela 303 sidor, kan beställas från Novus förlag och kostar 325 kr.


Sydsamer anmäler staten till Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Sydsamer i Tärnaby anser att de diskriminerats vid älgjakten. De anmäler nu svenska staten till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för diskriminering.

De hela grundar sig i att svenska staten på 1920 och 1930-talen tvångsförflyttade nordsamer till sydsamiska områden som bl.a. Tärnaby. Nu menar sydsamerna i Tärnaby att den avgift de betalar för att jaga på sina traditionella jaktområden numera enbart går till nordsamer och inte till sydsamer.

Läs mer

Källa: Västerbottens Folkblad (VF)

Nu har 100 000 har läst Verddeviessu blogg under 2010

Det är glädjande att så många är intresserade i frågor om diskriminering av samer. Verddeviessu blogg öppnades i februari 2010 och har nu haft över 100 000 besökare. Detta gör Verddeviessu blogg till en av de mest besökta bloggar om diskriminering och den största i Norrland. Vad som är mindre glädjande är att diskriminering och rasism mot samer ökat på internet.

Även jojkare kommer till himlen?

Jojk är traditionell samisk musikform som funnits bland samerna sedan urminnes tider. Men, kyrkan har inte varit lika positiv till jojken och under lång tid ansågs jojk av kyrkan som satans musik och förknippades med djävulsdyrkan.

I Nordnorge pågår just nu en het debatt i tidningar, radio och i Sametinget om möjligheter att jojka i kyrkan. Detta efter att sockenprästen i Kautokeino uttalat att ”jojk är opassande i religiösa sammanhang” och ” En kan sammenligne det med å sette opp «Pål sine høner» og «Kjerringa med staven» i den norske høymesse. Det passer ikke, det går ikke.”

Jojkaren Berit Alette Mienna har jojkat i många kyrkor i såväl Stockholm som på andra platser. Hon säger i norska sameradion att även jojkare kommer till himlen och at vi måste ifrågasätta varför det är fortfarande tabu att jojka i vissa kyrkor.

Läs mer

Källa: NRK Sameradio

Är jojk satans musik?

Jojk är samernas traditionella musikform. Länge ansågs jojk av kyrkan som satans musik och förknippades med djävulsdyrkan.

I flera skolor i det nordligaste länet i Norge, Finnmark, var jojk förbjuden i skolor fram till 1970-talet. Så sent som under 2005 kom ett förslag till lokal ordningsstadga att jojk skulle vara förbjuden på allmän plats och att ansökan hos polisen skulle vara nödvändig för att jojka utomhus. År 2007 infördes förbud mot jojk i en av de största församlingarna i Finnmark av kyrkorådet i Kautokeino,.

Nu pågår en ny het debatt i Nordnorge igen om jojken. Den lokala prästen, Bjarne Gustav i Kautokeino har till nordnorska tidningar och radio uttalat att jojk är opassande i kyrkan eller i religiösa sammanhang. Prästen Bjarne Gustav har dock i massmedia fått en motståndare i sockenprästen Kjell Skog som menar att Bjarne Gustav har glömt det fjärde budet i Tio Guds Bud ”Hedra din fader och moder” och säger ”Man gjør vold i mot sin egen kultur og man glemmer det fjerde bud om vår forpliktelse overfor våre forfedre og mødre, og det å ta denne arven på alvor, så jeg syns absolutt at man skal tenke seg litt om før man vender tommelen ned for dette. Og se at det var historisk betinget og den historiske betingelsen er endelig forandret.”

Läs mer här och här

Källa: NRK

585277 har besökt samernas mest lästa hemsida


I dag har nästan 600 000 personer besökt Verddeviessus hemsida. Det exakta antalet är 585277 personer för år 2010. Du kan själv besöka hem,sidan på http://www.verddeviessu.org/

Sverige saknar statistik om våld mot samerI många länder världen över förs en mängd statistik över urfolk. I Sverige saknas helt statistik över samerna.

Nyligen publicerade Kanadensiska Statistikmyndigheten en rapport om förra årets våldsbrott i Kanada inkluderande alla urfolk i Kanada.

Statistiska Centralbyrån (SCB) i Sverige för ingen statistik om våld mot samer och har därför inga uppgifter om våld mot samer. Inte heller Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för statistik eller sammanställningar om våld eller brott mot samer.

Foto: Fotoakuten.se

Urfolk mer utsätta för våld

Statistiska Centralbyrån i Kanada, Statistic Canada, har konstaterat att urfolk i Kanada utsätts för våld i dubbelt så stor utsträckning som övriga kanadensiska medborgare. ”People who described themselves as aboriginal, that is Indian or Inuit, were twice as likely to have been the victim of a violent crime” enligt Upi.com.

Statistiken baserar sig för år 2009 och är den första statistiska rapporten om våld mot urfolk sedan 2004. Dock visar rapporten att våld mot urfolk är konstant och har inte ökat.

Läs mer!

Källa: Upi.com