Ny utställning fokuserar på minoritetsspråken


På måndagen inföll den europeiska språkdagen. Få i Sverige har uppmärksammat språkdagen. Eskilstuna kommun har dock gjort det och Eskilstuna stadsbibliotek invigde en utställning om Sveriges fem minoritetsspråk: samiska, jiddisch,  finska, , romani och meänkieli.
I samband med utställningen berättade Ann-Helén Laestadius, journalist och författare, om den rasism och diskriminering hon utsatts för som same. Skolledare Rune Noppa från Övertorneå berättade om sitt modersmål meänkieli. Utställningen invigdes av Eskilstuna kommuns integrationssekreterare Vedad Begovic.
Förhoppningsvis tar fler kommuner initiativ till information om Sveriges minoritetsspråk. Ett stort antal kommuner har nämligen redan blivit förvaltningskommuner för de nationella språken.
Läs mer
Källa: Eskilstunakuriren

Samisk återbegravning efter gravplundring


År 1915 grävde professor Kristian Emil Schreiner upp 94 samiska skellett från en samisk kyrkogård i Neiden, Nordnorge. Samtliga skellett samlades ihop i säckar och fraktades ner till Oslo universitets anatomiska institut där rasforskning bedrevs.
Nu 96 år senare återbegravdes de skoltsamiska kvarlevorna av den Rysk-Ortodoxa kyrkan denna vecka. Detta eftersom kvarlevorna togs upp från den samiska rysk-ortodoxa kyrkogården och skoltsamerna tillhör den rysk-ortodoxa kyrkotron.
Med vid återbegravningen fanns representanter från norska regeringen, Oslo universitet och Sametinget. Vid begravningen höll  Vice rektorn för Oslo universitet Ragnhild Hennum ett tal med orden ” Dette skulle aldri ha skjedd, vi beklager det dypt. Ingen motiv kan rettferdiggjøre en slik handling

Läs mer

Mer om Anatomiskt Institut i Oslo och deras rasforskning kan du läsa här

Källa: Universitetas www.universitetas.no

Foto:  Официальный информационный ресурс Русской Православной Церкви в США

Förbättrad situation och minskat välfärdsgap för romer
Alliansen har presenterat ny budget till riksdagen som innefattar satsningar mot diskriminering av romer.

Regeringen bedömer att en rad insatser kommer att krävas för att romers situation ska kunna förbättras och för att välfärdsgapet till majoritetsbefolkningen ska bli mindre. Satsningen uppgår till 46 miljoner kronor fördelat på fyra år, 2012-2015. Satsningen kommer att presenteras närmare i en skrivelse till riksdagen under hösten.

Källa: Regeringskansliet

Insatser mot främlingsfientlighet och liknande former av intoleransAlliansregeringen har till rikdagen överlämnat årets budgetproposition. I budgetförslaget finns avsatta medel för att minska främlingsfientlighet i Sverige.

En treårig satsning för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans kommer att genomföras under perioden 2012-2014. 1,5 milj kronor extra per år avsätts för detta.


Källa: Regeringskansliet

Satsning för säkerhet för den judiska minoriteten i Sverige
Alliansen har till rikdagen överlämnat årets budgetproposition. I budgetförslaget finns avsatta medel för att minska den judiska befolkningens utsatthet i Sverige.
Regeringen satsar fyra miljoner kronor för att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten. Den judiska minoriteten vidtar i dag omfattande och kostsamma insatser för att öka säkerheten vid synagogor och judiska arrangemang. Dessa åtgärder behövs för att människor ska känna sig säkra när de exempelvis besöker en synagoga och regeringen satsar därför ett engångsbelopp för att bidra till den judiska minoritetens egna, interna säkerhetsinsatser. Insatserna som finansieras av regeringens satsning ska utformas i samråd med den judiska minoriteten. Detta är en engångssatsning under 2012.

Annons vållar samisk protest

ByggMax har i dag i Dagens Nyheter (DN) och i eget reklamblad publicerat en annons med orden ”Same Same men billigare”. Översatt från Svengelska betyder det ”Samma samma men billigare”. I annonsen fanns även en bild av Per Kuhumunen i samedräkt.

Svenska Samernas Riksförbund  (SSR) har kraftigt protesterat mot annonsen och SSRs dagliga ledare Ragnhild Svonni säger sig vilja JO-anmäla annonsen. SSR menar att annonsen utnyttjar samisk kultur.
Såväl fotografen Peter Rosén som Per Kuhumunen har godkännt att bilden får publiceras i ByggMax annons. Marknadschefen Jacob Notlöv säger till NSD att han känner sig djupt ångerfull och att Byggmax nu dragit tillbaka annonsen i alla medier.

 (Annons i DN eller ByggMax kan inte JO-anmälas eftersom vare sig dagstidningen eller ByggMax  inte är en myndighet – Verddeviessus kommentar)

Läs mer på SR Sameradion eller i DN, VF, NSD eller i SvD

Utökning av samiska förvaltningsområden 2012


Alliansregeringen har till rikdagen överlämnat årets budgetproposition. I budgetförslaget finns avsatta medel för att minska främlingsfientlighet i Sverige.


Regeringens ambition är att fortsätta utvidgningen av förvaltningsområdena (kommuner och landsting med särskilda rättigheter för finsk-, samisk- eller meänkielitalande) genom att möjliggöra att fler kommuner kan att ansluta sig.

Genom en permanent ökning av statsbidraget till nya kommuner och landsting med två miljoner kronor, från 56,25 milj kr till 58,25 milj kr, kommer fler enskilda att omfattas av det förstärkta minoritetsskyddet. Anslaget höjs från och med 2012.

Källa: Regeringskansliet

Diskriminering av samer uppmärksammas i Kanada


Diskriminering av urfolk uppmärksammas på olika håll i världen. 17 åriga Cora Brancato, Toronto, Kanada, skriver just nu om Diskriminering av samer i ett First Nations Project. För projektet vill hon ha svar av så många samer som möjligt på frågan:

“Do or have you experienced any discrimination based on your Sami heritage?
Har du eller upplever du diskriminering på grund av ditt samiska arv?”


Ditt svar skickar du på engelska, norska eller svenska till e-postadress:

Ny studie visar Diskriminering och Rasism mot unga samer


Över 500 samiska ungdomar ingår i en studie som visar att många tvingas försvara sin kultur, utsätts för rasism, diskrimineras i olika situationer och nekas hemspråksundervisning. Studien är gjord av  Lotta Omma, barnpsykolog i Gällivare. Forskningsmaterialet är nu publicerat i forskningstidskriften Journal of Northern studies 2011. Barnpsykologen Lotta Omma planerar att publicera ytterligare fyra artiklar av studieresultatet.

Journal of Northern Studies hittar du här

Läs mer här

Källa: Umeå Universitet

Diskriminering av samer uppmärksammas i ny FN rapport


I dag presenterar FN:s specielle rapportör i urfolksfrågor jurist professorn James Anaya officiellt sin rapport om samernas situation i Sverige, Norge och Finland för FN. Rapporten lägger stor vikt vid att nationalstaterna måste vidta särskilda åtgärder för att stävja och motarbeta diskriminering av samerna.

Rapporten utgör rekommendationer till nationalstaterna Sverige, Norge och Finland. Det är nu upp till respektive regeringar om man vill följa rekommendationerna.

Läs mer här

Rapporten, som publicerades på internet redan på Sveriges nationaldag den 6:e juni 2011, kan du läsa i sin helhet här.

Diskriminering av samer i sjukvården – Nytt projekt av Västerbottens läns landstingI Ombudsmannen mot Etnisk Diskriminering (EtnO) rapport ”Diskriminering av samer” (DO Rapport 2008:1) rapporteras om diskriminering av samer i sjukvården. Det rapporterades att samebarn i kontakt med sjukvården fått förnedrande kommentarer av skuvårdspersonal som exempelvis  ”prata svenska, vi lever i Sverige”, ”kan barnet bara samiska?” och ”när ska det här barnet lära sig svenska?” (DO Rapport 2008:1 s. 30) Andra erfarenheter är att sjukvården inte alltid upplevs ha kunskap om och förståelse för samisk familjesammanhållning. Ett exempel på detta ”är en kvinna som berättar om när en nära anhörig låg för döden och sjukvårdspersonalen kommenterade familjebesöken med ”måste hela familjen komma dragandes hit”. (DO Rapport 2008:1 s. 30) Ett annat exempel på motvilja är en händelse som ägde rum på ett äldreboende där det på en av toalettdörrarna fanns en skylt med texten ”hivset”, som betyder toalett på samiska. Personalen protesterade mot skylten med motiveringen att ordet påminde om HIV, vilket resulterade i att skylten togs ner.” (DO Rapport 2008:1 s. 31)


Även inom akutsjukvården har samer menat att det finns ett särskilt glesbygdsproblem för just samer som lever långt från vägar och kommunikationer. Men, nu ska det bli ändring på detta.

Regeringen har i går 19 september 2011 fattat beslut att låta Västerbottens läns landsting utveckla en modell för att förbättra akutsjukvården i glesbygden med inriktning på samer.

Modellen bygger på att samebyar, lokala helikopterföretag, fjällräddningen och sjukvårdspersonal utbildas i prehospitalt akut omhändertagande. Tanken med satsningen är att öka tryggheten för samer i deras arbete men också för att öka tryggheten för turister, fjällvandrare och jägare som befinner sig i glesbygden. Arbetet ska genomföras tillsammans med Jämtlands läns landsting och med Norrbottens läns landsting.

För att genomföra projektet tilldelas Västerbottens läns landsting 1 250 000 kronor. Projektet sträcker sig mellan 2011-2013.

Läs mer här

Källa: Regeringskansliet

Jävla same på norska


Vad betyder ”Jävla same” i Norge?
På den norska bloggen “A thema a day” ges förklaringen “Jævla same” is an expression quite a few Norwegian teens use when expressing something that could also be said “You’re so fucking stupid”, “Fucking idiot” or other things in that direction. Läs mer själv

Samebarn tvingas läsa ”Svenska för invandrare”


Samen Dan Fjällman i Radnejaur har under året kämpat för att hans barn ska få läsa "Svenska 1" i grundskolan, dvs svenska för svensktalande.

Bakgrunden är att han inlämnade önskemål till den lokala grundskolan att han ville att hans barn skulle få läsa samiska som extra ämne. Skolan sa att det var helt okey. Men, samtidigt placerade skolan samebarnet i klassen för "Svenska 2", dvs svenska för invandrare. Enligt Fjällman så har skolans förklaring hela tiden varit att om samebarn vill läsa samiska så var samebarnen tvungna att läsa "Svenska 2" med invandrarbarn!

Efter grundskolan skall dock möjligheter finnas att läsa in sig och examinera sig i "Svenska 1" genom Komvux.

Vid Verddeviessus kontakt med rektorn för skolan har getts förklaringen att det är fråga om erbjudande till alla barn i kommunen som vill läsa samiska. Även Barnombudsmannen har varit kontaktad i saken. Efter lång kamp har nu samebarnet åter placerats i klassen för "Svenska 1", dvs svenska för svensktalande.

Skjut alla samer


Verddeviessu har anmält Sveriges Radios P3 program ”Tankesvedjan” till Granskningsnämnden för Radio och TV. Grunden för anmälan är att programledaren för att rädda vargen föreslår att ”Skjuta ihjäl alla samer”.

Saxat från radioprogrammet:

… Först en glad nyhet. Från 2006 till 2010 dödades mellan 3 till 7 vargar illegalt varje år. Enligt världsnaturfonden är detta en minskning med 2/3 jämfört med början av 2000-talet. Hurra, tjuvjakt på varg har minskat!

... Den största delen av lo, björn och järv som dödas i tjuvjakt gör det i norra Sverige. Något Tom Arnbom från världsnaturfonden tror kan undvikas genom: jag tror ett sätt som kanske kan hjälpa att minska illegala jakten uppe i norra området alltså där uppe som det är… … jag tog bort det han svarade där, för skjuta av samerna, tror jag faktiskt är det enda rätta.

…. Jaa. Så tyvärr, vi är tvungen att skjuta av samerna.

Lyssna själv på programmet

Källa: Sveriges Radio

Jävla same


Vad får man säga och inte säga på fotbollsplanen?
Fotbollsspelarna och tränaren i det lilla fotbollslaget Drag i Tysfjord, Norge, anser sig mäkta provocerade efter att deras målvakt kallats ”Jävla same” av motståndarspelare i FC "Hulløy" från Bodö, Norge.
I Bodö förstördes även nyligen samiska vägskyltar.
Läs mer på World News

Källa: World News

Samiska eller inte i Sameområdet?

Inom fler och fler kommuner i sameområdet har det blivit möjligt att få tala eller skriva på samiska med den lokala förvaltningen. Inom allt fler kommuner finns nu även skyltar på samiska. Men, att få använda sitt modersmål samiska inom sameområdet är ingen självklarhet!

I Tromsö har under en lång tid före det lokala kommunalvalet funnits en intensiv diskussion om Tromsö kommun skall tillhöra det samiska språkförvaltningsområdet eller inte. Det har inte minst i den lokala pressen diskuterats intensivt med många insändare om Tromsö även skall officiellt ha ett samiskt namn ”Romssa”. Den socialdemokratiska majoriteten (Arbeiderpartiet) i Tromsö beslutade i juni 2011 att Trömsö skall tillhöra det språkförvaltningsområdet.  En ansökan inlämnades om att Tromsö skall inlämmas i det samiska språkförvaltningsområdet. Mot beslutet stod partierna Høyre, Fremskrittspartiet och Venstre.

Efter veckans kommunalval i Norge är det nu inte säkert om Tromsö blir Romssa eller om Tromsö skall ta tillbaka sin ansökan. Saken kommer att avgöras på nästa kommunalfullmäktigemöte i Tromsö.

Frågan är om Partiet Høyres logo i valet passar in på Tromsö ”Möjligheter för alla”?

Sametingets Ordförande försvarar deltagande i Pridefestivalen

 


Sametingets Ordförande Sara Larsson försvarar samiskt deltagande i Pridefestivalen. På sin partiblogg skriver hon:

”Jag tror de allra flesta samer är stolta över att Sametinget gick i paraden och att vi på det sättet visar att vi vill att det samiska samhället ska vara öppet för alla och att alla samer ska känna sig respekterade och fria. Åtminstone är det de reaktionerna som jag har fått. Positiva reaktioner och glada tillrop.

Men det blev också tydligt för mig hur lätt det är att vi själva hemfaller åt diskrimineringens logik och retorik. En av de första frågorna jag fick och det som delvis dominerat kommentatorsfälten på sameradions nyhetsrapportering är den att vi har väl andra och viktigare frågor att prioritera? Människor som varit kritiska till att vi deltog i paraden har frågat sig; Hur kan vi lägga pengar på att resa till pride när vi kan lägga dem på språket eller rennäringen? Har inte vi nu tappat fotfästet och blivit oseriösa? Vi har väl mycket viktigare saker att jobba med?”

Läs mer på Sara Larssons blogg

Pridefestival stöds inte av majoriteten av samer

Sametingets deltagande för första gången i Pridefestivalen i Stockholm har vållat stor debatt på olika håll. Samen Per Eric Simma har engagerat sig djupt på motståndarsidan i debatten med flera inlägg, menar att deltagande i pridefestivalen inte stöds av majoriteten av samer och själv bloggar om saken.

Per Eric Simma sammanfattar själv sin ståndpunk
”Jag anser nog att en av grundfrågorna fortfarande är för lite debatterad, ska verkligen Sametingets styrelse delta på Pride. Har fortfarande tre argument för ett nej:

1.        Sametingets väljare har inte fått ta ställning till frågan, och då vet inte de valda ledamöterna om de har väljarnas stöd i frågan.DÅ borde de inte hävda att de representera sina väljare, utan möjligen åka dit privat.
2.      Om Sametinget åker på Pride för att stödja mänskliga rättigheter för HBT personer, måste de rimligen också åka på Jesusmanifestationen för att stödja samma kamp för de Kristna samerna. Eller så gör de som jag förespråkar, stannar hemma i båda fallen. Sametinget kan INTE åka omkring och bränna pengar på alla människors mänskliga rättigheter.
3.    Forskning visar att människor som varit förtryckta i t ex Afrika och som fått självstyre och friheten tillbaks, tyvärr inte nöjer sig med att vara glada, de börjar ge igen och förtrycker motparten. Samma tendenser syns ny inom den sk HBT rörelsen, de räcker inte med att vara glada utan motståndarna måste elimineras eller tystas. Exempel på det finns inom politiken i Sv Kyrkan, och det senaste är motioner (s) som går ut på att endast sådana som bejakar* HBT får anställas!!! ”

Läs mer på Per Eric Simmas blogg

Pridefestival är inget för Sametinget i Norge


Sametinget har för första gången deltagit i Pridefestivalen i Stockholm genom flera styrelseledamöter. På Sameradions hemsida har dock Sametingets deltagande i Pridefestivalen vållat en omfattande debatt… läs själv hela debatten

Sametinget i Norge Vice Ordförande Laila Susanne Vars säger till Samisk TV Oddasat att Pridefestivalen är inget för Sametinget i Norge Sametinget i Norge har aldrig deltagit i en Pridefestival och planerar inte heller att göra det. Läs mer på Oddasat

Källa: Oddasat.se

11 september förändrade Urfolksvärlden

I dag är det 10 år sedan terroristangreppet i New York inträffade. Det var en dag som förändrade situationen för många urfolk runt om i världen. Nya terroristlagar infördes i de flesta länder. Fast i vissa länder kunde de nya terroristlagarna användas som nya legala medel mot urfolk.

Främst urfolk i länder i Asien och Afrika har drabbats genom tillfälliga arresteringar på lösa grunder och begränsad rörlighet genom tillkomst av terroristlagstiftning. Men, även i länder so Chile i Sydamerika har mapucheindianer och deras ledare fängslats på oklara grunder och med hänvisning till den nya terroristlagen.

Även flera urfolks möjligheter att komma till tals i FN har begränsats. USA har infört strängare krav på visa och tuffare passkontroller vilket gör att flera urfolksgrupper har haft det svårt att närvara vid FNs permanenta Urfolksforum i New York.

Foto: FN Paulo Filgueiras

Våldsam debatt om Sametingets deltagande i Pride

Sametinget har för första gången deltagit i Pridefestivalen i Stockholm genom flera styrelseledamöter. På Sameradions hemsida har dock Sametingets deltagande i Pridefestivalen vållat en omfattande debatt. Hela 89 inlägg har ifrågasatt eller försvarat om inte Sametinget har viktigare saker att prioritera, avvikande sexuellt beteende finns inte i samisk kultur, bränna pengar på onödiga saker och mycket mer… läs själv hela debatten

Källa: SR Sameradion
Foto: Hans-Olof Utsi.

Sametinget deltog för första gången på Pridefestivalen

Sametingets ordförande Sara Larsson, Partiet Min geaidnu, samt samepolitikerna Josefina Skerk, Partiet Jakt och fiskesamerna och Lars-Erik Fjällström, Landspartiet Svenska samer, marscherade i år för första gången i Prideparaden som representanter för sametinget.

Syftet var att visa att det finns en minoritet inom minoriteten samerna, samt att solidaritet med dessa. Sametingets styrelseordförande Sara Larsson sade till SR Sápmi att även om man är en liten minoritet ska man känna att sametinget jobbar för en.

Pridefestivalen anordnas varje år i Stockholm som en manifestation för homo- och bisexuella, transpersoner och queerpersoners rättigheter och plats i samhället.