Svenska regeringen anser att diskriminering mot samer inte skall prioriteras!

Svenska regeringen anslår årligen 10 miljoner kronor till centra som arbetar mot diskriminering. Medlen ges av regeringen till Ungdomsstyrelsen som beslutar om hur medlen skall fördelas. För 2011 har Ungdomsstyrelsen beslutat att nästan allt av regeringens 10 miljoner skall ges till antidiskrimineringscentra i södra Sverige.


Ungdomsstyrelsen ger ingenting till Sveriges nordligaste antidiskrimineringsbyrå Verddeviessu för 2011. Handläggaren Khaled Assel motiverar beslutet med att diskriminering mot samer inte ligger i svenska regeringens prioriteringsområde.


Landstingen och ett stort antal kommuner i Norrland anser dock att Verddeviessu fyller en så viktig funktion att de kommer att stödja Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism år 2011.


Verddeviessu har begärt att Ungdomsstyrelsen omprövar sitt beslut.

Verddeviessu utökar sin verksamhet 2011

Verddeviessu grundades i februari 2010 med stöd från Sametinget, Riksorganisationen Same Ätnam, Ungdomsstyrelsen, Landstingen i Norrland och ett stort antal Norrlandskommuner i Sverige.

Supporten från samisk sida har visat sig ännu större. Verddeviessu har haft en enorm tillslutning från samiskt håll. Då talar vi inte enbart om samer från svensk sida. Faktum är att Verddeviessu fått en enorm support från samer från Norge, Finland och Ryssland eller med andra ord från hela Sápmi.

Uppslutningen från samisk sida har varit så stor att Verddeviessus styrelse utrett och nu beslutat lägga fram förslag hur Verddeviessu kan bli en antidiskrimineringsbyrå för hela Sápmi och för fyra länder.

Förslaget kommer att behandlades vid Verddeviessus årsmöte 2011 och innehåller utökad styrelserepresentation med samer från Norge, Finland och Ryssland förutom Sverige.


På internet frodas rasismen mot samer

Internetforum har blivit ett sätt att anonymt uttrycka sin åsikt och tyckande. På flera internetforum frodas dessutom rasismen mot samer.

Här är några exempel på vad som sagts om samerna på forumet Flaschback under 2010:

”Samerna är ena jävla! Dom är så förbannat lata”…” Lappjävlarna ska hålla käften”…” släktingar till de tre trappor ner i Darwins hus”…” Jävla lappjävlar, dom får väl fan komma in i 2000 talet och utvecklas som alla andra”…” Bor nästan högst upp i Sverige och börjar bli jävligt less på deras snack”…” Inhemskt zigenarpack”…och så vidare.

Läs mer eller mer

Diskriminering mot samer blir ett rättsfall i hovrätten


Diskrimineringsombudsmannen har stämt Krokoms kommun för etnisk diskriminering av renskötande samer i Jovnevaerie sameby. Hovrätten har nu sagt ja till prövningstillstånd.

Krokoms kommun har konsekvent underlåtit att höra Jovnevaerie sameby i bygglovsärenden trots att renskötande samer i samebyn är sakägare och att ett flertal byggnadsprojekt påverkar samernas rennäring. DO stämde kommunen men Östersunds tingsrätt friade kommunen från diskriminering på formella grunder.

DO har överklagat tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten har nu beslutat att ge prövningstillstånd.

Läs mer

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (DO) www.do.se

Urfolks rättigheter i centrum för årets Right Livelihood Award

Årets Right Livelihood Award pris 2010 går till den katolska biskopen Erwin Kräutler i Brasilien.

Right Livelihood Award kallas ibland för Alternativa Nobelpriset. The Right Livelihood Award tilldelas individer som genom personlig kamp bidragit till sociala förändringar i världen. Priset instiftades 1980 och utdelas på en ceremoni vid Sveriges Riksdag.

Erwin Kräutler får priset för sina insatser mot diskriminering och rasism av indianer, samt hans kamp för att tillvarata indianernas mänskliga rättigheter.

Den katolska biskopen Erwin Kräutler är en av de mest aktiva i Brasilien för att försvara urfolkens rättigheter. Redan 1980 lyckades han få tillstånd förändringar i Brasiliens grundlag till skydd för landets urfolk. Han har också blivit känd för sitt motstånd mot Bel Monte dammen som blivit Brasiliens mest kontroversiella energiprojekt. Bel Monte dammen kommer att bli en av världens största vattenkraftverk och lägga enorma ytor av Amazonas djungel under vatten, samt innebära tvångsförflyttning 50 000 indianer. Dammen kommer att stå klart år 2015.

Verddeviessu gratulerar Right Livelihood Award till att ha funnit en ärbar vinnare av priset – Äntligen, Äntligen!

Läs mer!

Biskopen har även en egen hemsida som du kan läsa här om du kan portugisiska!


Sveriges Radio har inlett ny serie om tvångsförflyttning av samer

En ny serie har startat i Sveriges Radio om tvångsförflyttningen av nordsamer för 80 år sedan och vilka konsekvenser det fortfarande har i dag. Sveriges Radios reporter David Rydenfalk tar oss med till Sameland och berättar om flyttning av samer med tvång till sydsamiskt område. En tvångsförflyttning av svenska staten som fortfarande i dag har gett upphov till rättstvister, polisanmälningar och anmälningar till såväl JO som DO.

Sveriges Radios serie pågår fram till den 20 december 2010.

Läs mer.

Källa: SR Sameradion

Samer nekades tillträde

En Sametingsledamot och hans bror besökte nyligen ett uteställe i staden Bergen. De stoppades av vakten och nekades att få komma in. Anledningen var att var, enligt vakten, att utestället har som klädpolicy att inte släppa in folk med uniform. Enligt vakten är samedräkt att jämställa med uniform. Så, nu vet vi det!

Det ska tilläggas att ett uteställe kan ha vilken klädespolicy de vill. Dock får inte policyn vara så att den inriktar sig mot en etnisk grupp utan skall vara lika för alla. En klädespolicy får således inte vara diskriminerande. En näringsidkare kan således inte neka inträde till alla som bär samedräkt. Då blir det diskriminering. Dock är det synnerligen tveksamt att jämställa en samedräkt med militär- eller polisuniform.

Läs mer

Källa: BT

Verddeviessu goes Sápmi

Verddeviessu grundades i februari 2010 med stöd från Sametinget, Riksorganisationen Same Ätnam, Ungdomsstyrelsen, Landstingen i Norrland och ett stort antal Norrlandskommuner i Sverige. Supporten från samisk sida har visat sig ännu större. Verddeviessu har haft en enorm tillslutning från samiskt håll. Då talar vi inte enbart om samer från svensk sida. Faktum är att Verddeviessu fått en enorm support från samer från Norge, Finland och Ryssland eller med andra ord från hela Sápmi.

Uppslutningen från samisk sida har varit så stor att Verddeviessus styrelse beslutat utreda och lägga fram förslag hur Verddeviessu kan bli en antidiskrimineringsbyrå för hela Sápmi och för fyra länder. Utredningsförslaget kommer att behandlas på nästa styrelsemöte för Verddeviessu, det vill säga den 7 december 2010.

Verddeviessu goes coastal

Enligt Verddeviessus källor kommer Röda korsets antidiskrimineringsbyrå i Luleå att läggas ner under 2011. Röda Korset i Sverige har under de senaste två åren drabbats av flera skandaler med korruption, förskingring av miljonbelopp, enorma arvoden, rättegångar och minskade intäkter.

Röda korsets nedläggning av Antidiskrimineringsbyrå i Luleå kommer att innebär att Verddeviessu blir den enda kvarvarande antidiskrimineringsbyrån i Norrbottens län. Det i sin tur innebär att Verddeviessu kommer att få ett större ansvarsområde än tidigare och till stora delar måste lägga om sin verksamhet. Det förväntas att under 2011 kommer Verddeviessu att få mer att göra längst Norrlandskusten.

Nytt Center mot diskriminering av kustsamer öppnas 2011

Enligt vad Verddeviessu erfar kommer ett nytt center mot diskriminering att öppnas i Umeå under 2011. Det har aldrig funnits någon antidiskrimineringsbyrå i Umeå. Detta trots att Umeå räknas som en av de största städerna i Norrland. Centret kommer att inrikta sig på att motverka diskriminering i Umeå och längst norrlandskusten. Centret kommer dock inte att inrikta sig mot diskriminering av samerna eller rasism mot samer. I stället kommer centret att vara öppet för alla som bor i Umeå och längst södra norrlandskusten. I det inbegriper naturligtvis den samiska befolkningen.

Verddeviessu kommer dock att försöka hitta samarbetsformer för att tillvarata de samer som bor vid kusten och den sydsamiska befolkningen.

Samiska föräldrar blir mordhotade

Samepolitikern Geir Tommy Pedersen har i en intervju i norska sameradion denna vecka beskrivit en mycket tuff vardag för barn som vill lära sig samiska. Han säger ”Strukturell mobbing och bojkott av barn som har valt samiska på skolan. Mordhot mot vuxna” och fortsätter ”Jag kan gå så långt som att berätta att jag själv upplevt flera former av mordhot bara därför att jag önskat en trygg samisk vardag för mig, min familj och andra samiska barn”.

Enligt FN:s Barnkonvention är det ett urfolksbarns mänskliga rättigheter att kunna välja sin kultur och sitt språk. Men ibland hänger inte mänskliga rättigheter och praxis ihop!

Läs mer

Källa: NRK Sámi radio

Politiker anmäld till DO för rasistiska uttalanden om samer

Gruppledaren Aud Helene Marhtinsen i norska Framstegspartiet, (Framstegspartiet), har uttalat sig till norska sameradion ”Grunden till självmord i det samiska samhället är att samiska föräldrar har pressat sina barn att välja samiska språket på skolan och att föräldrarna pressar sina barn att vara samer”.

Detta tycker Samepolitikern Máret Sárá är så kränkande inför samiska föräldrar och samebarn att hon i dag anmält den norska politikern till Diskrimineringsombudsmannen i Norge, (Likestillings- og diskrimineringsombudet), för brott mot rasismparagrafen.

Máret Sárá vann 2010 det nordiskt språkpriset för sina insatser för samiska språket.

Läs mer

Källa: NRK Sámi Radio

Politiker uttalar sig om högre frekvens av självmord bland samebarn

Politikern och gruppledaren Aud Helene Marhtinsen i det norska Framskrittspartiet, (Framstegspartiet), säger till norska Sameradion att ”Grunden till självmord i det samiska samhället är att samiska föräldrar har pressat sina barn att välja samiska språket på skolan och att föräldrarna pressar sina barn att vara samer”.

Till grund för sitt uttalande hänvisar Framstegspartiets politiker till Sametingets nyligen framlagda statistik om ökat antal självmord bland samisk ungdom. (Om Sametingets rapport om självmordsstatistik bland samer se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Sametingets rapport om självmordsstatistik bland samer uttalar inte något om grunderna orsakerna för förhöjd självmordsdödlighet bland samer. Det saknas även forskning på området. Dock har flera forskare antagit att orsakerna till högre självmord bland samer har orsaker i diskriminering, rasism och utanförskap. (Se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Läs mer här.

Källa: NRK Sameradio

Självmord högst bland samisk ungdom


Sametinget i Norge har nyligen utkommit med senaste statistiken för samer i rapporten ”Samiska tal berättar”. Rapporten gäller för samer i Norge. Motsvarande statistik saknas för samer i Sverige, Finland och Ryssland.

Rapporten konstaterar att generellt finns det en högre självmordsdödlighet bland samer än bland övrig befolkning. Vidare konstateras att det finns en särskild hög risk för självmord bland samisk ungdom och yngre vuxna samer (15-24 år). Omkring 30 % av alla samiska självmord utfördes i denna åldersgrupp med 3,5 gånger högre dödlighet bland unga män än för kvinnor.

På den andra sidan konstateras att självmord bland renskötande samer inte är högre än bland den övriga norska befolkningen. Det är således unga samer utanför renskötseln som drabbas högst av självmord.

En högre självmordsstatistik för urfolk har också konstaterats på andra håll i världen som i USA, Kanada och Grönland.

Det har inte bedrivits någon forskning om orsakerna till den högre självmordsstatistiken för samer. Vid en konferens i Karasjok, Nordnorge, nyligen uttalades av flera forskare att utanförskap, diskriminering och rasism som leder till identitetsproblem kan vara en sannolik orsak. (Se tidigare inlägg på Verddeviessu Blogg).

Sametingets rapport om samisk statistik i sin helhet för år 2009 kan du läsa här.

Samiska förnamn försvinner

För att undvika rasism, diskriminering och negativ särbehandling, samt genom assimilering har många samer bytt efternamn. Det har också varit lättare att ha ett svenskt efternamn än samiskt i Sverige.

Dr. Märit Frändén vid Uppsala universitet har konstaterat att de vanligaste efternamnen bland samer är Andersson, Johansson, Nilsson, Larsson tätt följd av Persson.

Men, än vanligare är det med svenska förnamn bland samer. Många av det som brukar kallas för samiska förnamn har dessutom ett svenskt ursprung som Ristin för Kristina, Mihkkal för Mikael osv. De genuina samiska förnamnen som Aslak och Apmut håller på att försvinna