Diskriminering mot samer blir ett rättsfall i hovrätten


Diskrimineringsombudsmannen har stämt Krokoms kommun för etnisk diskriminering av renskötande samer i Jovnevaerie sameby. Hovrätten har nu sagt ja till prövningstillstånd.

Krokoms kommun har konsekvent underlåtit att höra Jovnevaerie sameby i bygglovsärenden trots att renskötande samer i samebyn är sakägare och att ett flertal byggnadsprojekt påverkar samernas rennäring. DO stämde kommunen men Östersunds tingsrätt friade kommunen från diskriminering på formella grunder.

DO har överklagat tingsrättens dom till hovrätten. Hovrätten har nu beslutat att ge prövningstillstånd.

Läs mer

Källa: Diskrimineringsombudsmannen (DO) www.do.se

0 kommentarer: