Diskriminering av samer i Sverige följs nu av Internationella juristkommissionen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har stämt Krokoms kommun i Jämtland för diskriminering av samer. Enligt stämningsansökan har Krokoms kommun bedrivit kontinuerlig och systematisk diskriminering av samer. DO anser att diskrimineringen varit så grov att DO kräver ett skadestånd på 2,8 miljoner. Rättegången inleddes nyligen vid Östersunds tingsrätt.

Nu har Internationella Juristkommissionen i Genéve beslutat att följa rättegången och skickat en oberoende observatör till Östersunds tingsrätt. Den oberoende observatören är advokat Percy Bratt. Internationella Juristkommissionen kommer att även publicera en rapport om rättegången.

Källa: Östersundsposten

Samisk fiskerätt blir fall för DO

Samisk kvinna från Storuman och suppleant i Sametinget anmäler Länsstyrelsen i Västerbotten för diskriminering. Bakgrunden är att av alla samer har rättigheter till land och vatten enligt renskötsellagen. Men, endast renskötande samer får utöva de samiska rättigheterna. När samekvinnan särskilt sökte om husbehovsfiske hos länsstyrelsen blev hon nekad. I anmälan menar hon att länsstyrelsens beslut är diskriminerande mot henne därför att hon inte är renskötare.

Läs mer här

Källa: Sveriges Radio P4 Västerbotten

Diskriminering mot samer är statligt sanktionerad enligt DO

I en artikel i Svenska Dagbladet menar nu Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna (DO) att diskriminering mot samer är ett ”resultat av en statligt sanktionerad diskriminering”.


DO menar vidare att ”diskriminering handlar till stor del om att redan befintliga konventioner, lagar och principer inte efterlevs”

DO:s lösning är att det krävs är ”definiera och säkerställa rättigheter som samer redan har och som är skyddade i internationell rätt.

Du kan läsa mer om DO:s uttalande här.


Källa: Svenska Dagbladet

DO menar att regeringens samepolitik är ett brott mot mänskliga rättigheter

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna (DO) menar i en artikel i Svenska Dagbladet att ”Regeringens förda politik och förestående förslag till lagstiftning kränker samers mänskliga rättigheter och strider mot Sveriges grundlag och Europakonventionen.”


DO:s lösning är att det krävs ”en politik som river de hinder som samer stöter på i sin vardag”.

Du kan läsa mer om DO:s uttalande här.


Källa: Svensk Dagbladet

Ny film om rasism mot samerJournalisten Guro Saniola Bjerk ville göra en film om vad folk i norra Norge tycker om samerna. Det var inte så lätt. Redan när hon startade med de första filmtagningarna blev hon mordhotad. Om filmen visades skulle hon dessutom skjutas. Dessutom var det få personer som ville ställa upp offentligt och säga vad de tycker om samerna. Men det blev en film till slut.


Filmen visar på en skrämmande verklighet vad folk i norr har för uppfattningar om samerna. Du kan läsa mer om filmen och hoten i tidningen Nordlys (Norrskenet).


Filmen heter på norska ”Fjellfinnhua” som på svenska betyder ”Samemössa”. Samer i Norge kallas, som i fornnordiskan, för ”Finnar” och Finnar kallas för ”Kväner”. Därför finns ord som Finnebiff (Renskav), Finnmarks fylke osv. Ordet ”Finne” räknas numera som ett skällsord på samer. Filmen hade nyligen premiär på Tromsö Internationella Filmfestival TIF. Här kan du läsa mer om filmfestivalen.Källa: Nordlys

Juristprofessor menar att nätrasism mot samerna kommer att öka

För inte så länge sedan publicerades på You Tube en videosnutt som uppmanade samer att ta sitt eget liv – världen blir bättre då. Nyligen öppnades en diskussionsgrupp på Face Book med namnet ”Utrota samerna”. På många forum och nätsidor finns anti-samiska slagord och uttalanden att läsa. Nu menar professor Päivi Tiilikka vid Helsingfors universitet, som forskat i rasism på , att rasismen mot samerna kommer att öka.

Läs mer här!

Källa: NRK-Sami Radio

Sametingsordförande menar att rasism mot samerna på internet ökar

Finlands förre Sametingsordförande Pekka Aikio säger i en intervju i NRK-Samiradio att ökad internetanvändning ökar rasismen mot samerna. Till NRK-Samiradio säger Pekka Aikio att internet är farlig för minoriteter och de som är annorlunda. Nu finns det obegränsade möjligheter att uttrycka hat mot samerna.

Läs mer här.

Källa: NRK-Samiradio

Sameskolstyrelsen menar att Sveriges skolpolitik diskriminerar samernas barn

Sameskolstyrelsens ordförande riktar skarp kritik mot den svenska regeringen. Så här uttalar sig högsta chefen för Sveriges sameskolor i ett Pressmeddelande:

”Den svenska TV-serien Vår mörka historia ger anledning att reflektera över historien, men också över den skolpolitik som Sverige för idag gentemot det samiska folket. Rätten att lära sig sitt språk, sin historia och sina traditioner är en självklarhet för svenska barn, men inte för alla samers barn. Sametingets styrelseordförande Sara Larsson och sameskolstyrelsens ordförande Monica Sandström riktar skarp kritik mot den svenska regeringen.

I söndags kväll visade TV4 den andra delen i dokumentärserien Vår mörka historia som gav oss fördjupad kunskap om Sverige och rasismen under 1800- och 1900-talet. Bland annat skildrades hur de rasistiska idéerna under 1800-talet och i början av 1900-talet formade den skolpolitik som berörde samiska barn och sameskolan.

Det för tidsåldern så talande begreppet "Lapp skall vara lapp" vägledde svenska politiker att, trots samiska protester, utforma en skola för samerna med avsevärt sämre standard än den motsvarande svenska skolan. Allt i syfte att inte "lapparna" skulle få vänja sig vid en civiliserad levnadsstandard. Svenska politiker ansåg att de var bättre lämpade än samerna själva att avgöra vad som var bäst för de samiska barnen och deras skolgång.

- Att rasistiska idéer format samernas och svenskarna gemensamma historia är ingen ny kunskap. Men det är bra att de bärande idéerna noga analyseras, även långt efteråt. Dokumentären ger oss anledning att reflektera över de samiska barnens skolgång idag, säger Sara Larsson, styrelseordförande i Sametinget.

Det svenska Sametinget har redan 2007 till regeringen framställt krav på att få överta ansvaret för den samiska undervisningen och skolan från myndigheten Sameskolstyrelsen. Detta föreslogs dessutom av en statlig utredning som i november 2007 lade fram sitt förslag Tre nya skolmyndigheter SOU 2007:79. I stort sett samtliga förslag i utredningen har genomförts - utom förslaget att överföra Sameskolan till Sametinget. Inget besked har kommit från den svenska regeringen i frågan. Sametinget har med anledning av detta senast i våras begärt att få träffa skolminister Jan Björklund för att diskutera frågan, men har ännu inte fått något svar på den begäran.

- Än idag erbjuds samiska barn sämre skola än andra barn i Sverige, säger Sara Larsson, styrelseordförande i Sametinget. Många samiska barn får inte lära sig sitt språk, sina traditioner eller sin historia, vilket är en självklarhet för barn i den svenska skolan.

- Bristen på läromedel och utbildade lärare innebär också att samiska barn riskerar att få sämre kvalitet på sin undervisning. Att på detta sätt diskriminera samiska barn är inte acceptabelt i dag - lika lite som vi kan rättfärdiga den negativa särbehandling som samiska barn utsattes för under "lapp ska vara lapp"- tiden, konstaterar Sara Larsson.

- Som samisk politiker vill jag kunna ta ett större ansvar för de samiska barnens skolgång. Det är idag svårt eftersom Sametinget inte har något större inflytande över utbildningsfrågorna.

Sametinget borde utan dröjsmål få överta hela Sameskolstyrelsens ansvar och därtill ges resurser att utforma tydliga mål för att tillgodose de samiska barnens rätt till en likvärdig utbildning. Den svenska regeringen har utan förklaring helt ignorerat Sametingets krav att få ta över ansvaret för sameskolorna vilket Sara Larsson tycker är obegripligt:

- I dokumentärserien framgår det hur den dåvarande regeringen medvetet valde att inte lyssna på samerna, eftersom man ansåg sig bättre lämpade än samerna själva att styra över skolan. Tyvärr blir jag påmind om att när det gäller utbildning har den svenska regeringen fortfarande långt kvar till mål.

Också Sameskolstyrelsen har sedan 2006 haft en uttalad önskan att de två myndigheterna Sametinget och Sameskolstyrelsen ska bli en myndighet. Monica Sandström, ordförande i Sameskolstyrelsen, säger:

- Det är nödvändigt att vi samer själva får ta ansvar för våra barns skolgång. Vi måste förändra den strukturella diskriminering som pågår idag för många samers barn. SOU-utredningen Tre skolmyndigheter lade förslag om att slå samman de två myndigheterna, men ännu har inget hänt.

Den strukturella diskrimineringen består bland annat i att staten som har ansvar för utbildning av lärare utbildar lärare i många ämnen och språk men inte i samisk historia och samiska språk. De svenska barnen i de svenska skolorna får därmed också för lite undervisning om samers historia och levnadsvillkor.

- De barn som idag går på en av de fem sameskolorna i Sverige får en bra undervisning både i och på samiska, säger Monica Sandström. Det är en positiv särbehandling som är viktigt för att garantera samisk undervisning, men det saknas resurser till läromedel och till att utbilda samiska lärare för att garantera undervisningen.

De samers barn som inte bor i förvaltningsområdet för de samiska språken har liten eller ingen möjlighet att få samiska språk och historia i sin undervisning. Inom förvaltningsområdena får samers barn möjlighet till undervisning i t.ex. samiska, men ansvaret har staten lagt på kommunerna. Sandström säger att kommunerna inte följer kursplanerna i samiska för att nå målen. Barnen får för få undervisningstimmar för att ha rimlig chans att lära sig sitt språk och lärarna är ofta inte utbildade pedagoger.

- Sverige har ratificerat barnkonventionen vilken slår fast att ett barn som tillhör en minoritet eller ett urfolk har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. Därför borde det vara som i Norge där det enskilda barnet äger rätten till sitt språk och sin kultur, avslutar Monica Sandström.”

Källa: Sametinget

Är Sveriges historia oväsentligt för hur diskriminering uppkommit i Sverige

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna har i en artikel i SvD den 10 januari 2010 menat att regeringens samepolitik är diskriminerande och följer diskriminerande strukturer.

Nu går Jacob Rennerfelt och Håkan Eriksson till motattack. De är författare till boken ”Folkhemmets balkanisering – diskrimineringskulturens baksida”.

I en artikel i Svenska Dagbladet den 12 januari 2010 menar de att DO har en ”märklig fixering vid historiska oförätter, vilket anses motivera särskilda privilegier till vissa grupper.” De menar till och med att ” samerna över tid vunnit på koloniseringen? Istället för en tillvaro som naturfolk, dömt till evig renskötsel har samerna fått ta del av frihet, jämlikhet, demokrati och ekonomsikt välstånd. Det är svårt att se hur samerna skulle ha förlorat på att vara svenskar”.

Rennerfelt och Eriksson anser att frågan om kolonisering är oväsentlig, eftersom "samerna över tid vunnit på koloniseringen". Ja, exakt så resonerar Jan Myrdal och kommunisterna i Kina om den kinesiska kolonisationen och brutala förtrycket av urfolken tibetaner och uighurer. Visst har det skett saker mot urfolkens vilja, men kolonisatören har ju givit dem ett bättre liv. Tråkigt att urfolken inte förstår det själva!


Du kan läsa artikeln i sin helhet här.


Källa: Svenska Dagbladet

DO menar att samiskt inflytande motverkar diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna har i en artikel i SvD den 10 januari 2010 menat att regeringens samepolitik är diskriminerande och följer diskriminerande strukturer.

DO menar att diskriminering mot samer kan motverkas genom samiskt inflytande.

I artikeln kräver DO samiskt inflytande och uttalar: Vi kräver en ny ordning, där samer har möjlighet att delta, utöva inflytande och påverka beslutsfattandet i frågor som rör dem på alla nivåer i samhället. Vi efterlyser en politik som tar sin utgångspunkt i samers rättigheter som urfolk, och som tar avstånd från och bryter mot befintliga diskriminerande strukturer. På så sätt kan staten säkerställa de samiska språkens, den samiska kulturens och de samiska näringarnas fortlevnad och utveckling i enlighet med Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

Källa: Svenska Dagbladet

DO anklagar Sverige för diskriminering av samer

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna har i en artikel i SvD den 10 januari 2010 anklagat regeringens samepolitik för diskriminerande.

Artikeln handlade om regeringens samepolitik. Debatten i Svenska Dagbladet har mer kommit att handla om samernas ursprung därför att de är ett urfolk. Urfolk har inget att göra med vem som var först. Urfolk är ett juridiskt begrepp i folkrätten och är knuten till FN:s och ILO:s konventioner och deklarationer. Därmed borde debatten handla mer om Sveriges internationella åtaganden och om regeringen uppfyller dessa?Du kan läsa debatten i sin helhet här.

Källa: Svenska Dagbladet

Diskrimineringsombudsmannen (DO) menar att Sverige diskriminerar samerna

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna har i en artikel i SvD den 10 januari 2009 mot regeringens samepolitik och kallat den diskriminerande.


DO skriver i SvD ”Diskrimineringen av samer är allvarlig och det är uppenbart att Sveriges regering kränker samers mänskliga rättigheter och att det saknas politisk vilja att göra upp med Sveriges koloniala arv.”

Som ett exempel på diskriminering tar DO upp återlämnande av kranier till urfolk. Sverige har återlämnat en stor mängd kranier till urfolk världen över. Dock inte till samerna. Detta menar DO är en typisk svensk dubbel agenda. Sverige försvarar ” försvarar förtryckta grupper, minoriteter och urfolk i enlighet med internationell rätt. Den kampen tycks inte omfatta samerna.”

DO säger vidare ”Sverige erkände visserligen samernas status som urfolk 1977, men erkännandet har tyvärr inte gjort några betydande avtryck i den svenska samepolitiken. Än idag är Sveriges ambitionsnivå låg. Sverige har inte, till skillnad från Norge, ratificerat den viktigaste internationella konventionen om urfolks rättigheter.”

Ett resultat av Sveriges diskriminering av samerna är, enligt DO, att ”De samiska språken, den samiska kulturen och de samiska näringarna är på väg att dö ut”.

Frågan är om inte Sverige bör tillsätta en statlig utredning för att lägga allt tillrätta? Svenska regeringen bad 1999 samerna om ursäkt. Är det inte dags att fylla ursäkten till samerna med ett innehåll? I annat fall blev det bara en ursäkt med tomma ord!


Du kan läsa hela artikeln här.

Källa: Svenska Dagbladet

SOS-Rasism polisanmäler Skogsägarförening för rasism mot samer

Rörosbygdens skogsägarförening, Norge, har i en skrivelse till norska regeringen hävdat att Rörossamerna är för intelligenta för att vara samer eller urfolk.

Ordförande för Rörosbygdens skogsägarförening säger också att en statlig utredning bör gentesta sydsamer om de verkligen är urfolk ”Vi som bor i samme bygda som disse menneskene har selvfølgelig store problemer med å akseptere at de tilhører en urbefolkning---. Disse urmenneskene driver i dag en ren industrialisert reindrift---. Gen-tester bør fremskaffes.”

SOS-Rasism i Sør-Trøndelag, Norge, polisanmälde Rörosbygdens skogsägarförening för brott mot rasismlagstiftningen i Norge. I tillägg anmälde SOS-Rasism även skogsägarföreningen till norska DO. SOS-Rasism uttalade i polisanmälan "Sør-Trøndelag SOS Rasisme mener denne uttalelsen er klart krenkende mot samer, ved å hevde i klartekst at samer ikke kan ha høy intelligens og universitetsutdannelse."

Det finns många förutfattade meningar om samer. Det är inte unikt för Norge. Det finns även i norra Sverige. Frågan är hur man kommer tillrätta med förutfattade meningar?

Vi bedriver information om samerna för att motverka rasism. Information och kunskapsförmedling är ett sätt att komma tillrätta med förutfattade meningar. Det är just okunskap som föder rasism och förutfattade meningar.

Mer om saken kan du läsa i adressa.nohttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif och där lämna dina egna kommentarer vad du tycker. Sametingspresidenten Egil Olli trodde först att det var ett skämthttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif före han förstod att Rörosbygdens skogsägarförening menade allvar. Mer om SOS-Rasism i Norge och polisanmälan kan du läsa härhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif.


Källa: www.adressa.nohttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif

Facebookgruppen som vill utrota alla samer!

På Facebook finns gruppen som vill utrota samer. Gruppens slagord är ”Detta jävla pack som kräver rättigheter! Borde vara skottpengar på dom!” Gruppen har öppnats av en Norrköpingsbo som vill ha ett renare Sverige? Som tur är har gruppen bara tre medlemmar!Har du Facebook kan du läsa mer om gruppen här!

Administrativa beslut kan understödja rasism mot samer!

Arjeplogs sameförenings kåta brändes ner av rasister. Samtidigt så gick rasisterna lös på alla andra samiska byggnader i området med motorsåg och annat. Nu vill Arjeplogs sameförening återuppbygga kåtan och sökte byggnadslov. Byggnadslovet beviljades av kommunen eftersom byggnadslov fanns på den nerbrända kåtan och det var endast fråga om återuppbyggnad. Men, nu inleder Länsstyrelsen i Norrbotten överprövning av kommunens tillstånd. Länsstyrelsen anser att kåtan hotar strandskyddet.

Vi på Verddeviessus undran är om inte länsstyrelsen därmed understödjer rasistbrott. Nu vet samehatare att om man förstör samiska byggnader som ligger nära fjällsjöar så kanske de inte får återuppbyggas?

Samerasism skapar problem för sameförening

Arjeplogs sameförening har under 50 år haft kåtor på en liten holme ”Skeppsholmen” vid Sveriges djupaste sjö Hornavan. Under senaste året har en kåta bränts ner och andra samiska byggnader förstörts. Nu vill Arjeplogs sameförening återuppbygga kåtan och sökte byggnadslov. Byggnadslovet beviljades av kommunen eftersom byggnadslov fanns på den nerbrända kåtan och det var endast fråga om återuppbyggnad.

Men, så enkelt var det inte. Nu lägger sig Länsstyrelsen i Norrbotten i saken. Biologen Lena Bondestad vid länsstyrelsen har beslutat att inleda överprövning av kommunens byggnadstillstånd. Anledningen är att den återuppbyggda kåtan ligger för nära fjällsjön Hornavan och strandskyddet hotas.

Så var det med den saken. Samiska kåtor får inte ligga förr nära fjällsjöar!

Sameföreningen i Arjeplog undrar nu hur man ska göra. Måste man nu riva alla andra kåtor på den lilla holmen? Till saken hör att holmen är bara 100 meter bred.

Rasister brände ner samisk kåta

Arjeplogs sameförenings kåta på Skeppsholmen brändes ner av okända. Samtidigt sparkades dörrar till andra kåtor in och någon gick lös med motorsåg på en stolpbod (Njalla). Sameföreningen polisanmälde saken och polisen lade ner förundersökningen. Att samiska byggnader förstörs av personer som inte gillar samer är inget nytt. Det händer varje år. Det märkliga är att polisen inte diarieförde polisanmälan som ett hatbrott. Hatbrott existerar inte i Brottsbalken. Det är polisens eget samlingsnamn på brott som begås av rasistiska motiv. Det är alltså motivet till brottet som avgör om brottet skall räknas som hatbrott eller inte. Att någon bränner upp samiska kåtor innebär, enligt polisen, inte att motivet är hat mot samerna.

Farlig argumentation om rasism mot samer

I norska radion NRK påstår en norsk forskare att rasism mot samebarn görs enbart av andra samebarn. Professor Asle Høgmo vid Tromsö universitet uttalar ”Det er ikke rene norske barn som mobber samiske barn. Jeg tror mobbinga springer ut fra en tenkemåte blant de fornorskede sjøsamene i dette området. Det er en skam å fremstå som samisk ved kysten, sier Høgmo

Ja, Visst tror Professor Asle Høgmo en hel del. Är det inte bättre att få fram fakta. I annat fall finns ju risk att trossatser blir fakta?

Ja, Visst finns det samer som skyler sin identitet genom att mobba andra samer. Men, att dra alla över en kam och säga att det är bara samer som mobbar andra samer är både okunnigt och ovetenskapligt. Det borde åtminstone en forskare veta. Dessutom är det ett sätt att göra ett samhällsproblem till ett internt samiskt problem.

Läs mer om saken härhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif!

Samebarn utsatta för mobbing och rasism

I den nordnorska tidningen Altaposten utalas att samebarn blir ”grovt mobbade på skolan”. Mobbingen sker såväl verbalt som genom hot och fysiskt våld. Rektorn för skolan säger i Altaposten ”Jeg tror at samiske barn på Alta ungdomsskole ofte har en vanskeligere livssituasjon og skolesituasjon enn andre norske barn. De går på en norsk skole i et norsk samfunn.”

Mobbing som grundar sig på ett rasistiskt tänkande eller utifrån rasistiska utgångspunkter måste vi komma tillrätta med. Barns beteenden speglar oftast föräldrars och omgivningens värderingar. Rasistisk mobbing i skolan är således större än bara ett problem i skolan. Det är ett samhällsproblem. Det är bara värre när rasismen kommer till uttryck i barns beteenden.

Rektor, skola och föräldrar har ett stort ansvar för vad som händer i skolan. Men, eftersom det är ett samhällsproblem så har även samhällets institutioner från lokala myndigheter till riksdag ett ansvar.

Du kan läsa mer om saken härhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif.

Ett av Norges största partier vill lösa problemet med rasism mot samer

Fremskrittspartiet (Frp), eller på svenska Framstegspartiet, är, med sina 22,1% av rösterna, Norges näst största parti. Nu har partiet kommit på hur man löser frågan om rasism mot samerna!


Just nu pågår en intensiv debatt i nordnorska tidningar om konflikten mellan renskötande samer och bönder. Polismyndigheten har varnat om att konflikten kan leda till ökad rasism mot hela det samiska folket. Den norska ministern med ansvar för samefrågor åkte upp till Nordnorge för möten med höga ämbetsmän för att lösa konflikten.

Men Norges näst största parti har sin egen lösning – lägg ner rennäringen och konflikterna försvinner. Partiets förslag går ut på att ersätta renskötare med 2 miljarder kronor för att avveckla sin rennäring.

I går, torsdagen den 11:e mars 2010, uttalade sig Framskrittspartiet i NRK Sámiradio att alla renar bör nedslaktas. Läs mer om inslaget i NRK Sámiradio här.

Partiets talesman i lantbruksfrågor Torgeir Trældal har i norska Stortinget (norska riksdagen) ställt frågor till hur regeringen kommer att lösa konflikter mellan samer och bönder. Själv vill han att sitt eget förslag skall bli norsk lag. Dessutom menar Torgeir Trældal att det skall vara fritt för bönder att skjuta renar om de ser någon. Läs mer om saken på Stortingets egen hemsida härhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif eller i Norges största kvällstidning VGhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif!

Frågan är om man löser rasism och konflikter genom att ta bort egendom? Är det inte ytterst fråga om hållningar och tankesätt?

Vägverket bör få pris för sin insats mot samerasism

Vägverket har gjort flera insatser för att motverka rasism mot samerna. I Kiruna lyckades Vägverket bra. Kiruna kommer från det samiska ordet Giron som betyder fjällripa. De samiska vägskyltarna Giron (Kiruna) vid infarterna till Kiruna målades över eller förstördes gång på gång under lång tid. Men, Vägverket gav inte upp. Så fort en samisk vägskylt förstördes så satte Vägverket upp en ny. Det gav resultat. Så, nu står de samiska vägskyltarna orörda. Åtminstone just nu….

Vägverket Norr borde få något anti-rasistiskt pris!

Norska regeringen tar rasism mot samerna på allvar

Polismyndigheten i Nordnorge har varnat för att konflikter mellan bönder och renskötande samer kan leda till ökad rasism mot hela den samiska folkgruppen. Konflikterna har dessutom ökat de senaste åren.

Norska regeringen tog dock konflikterna på allvar. Lantbruks- och Matminister Lars Peder Brekk anlände till staden Alta i Nordnorge för att mäkla mellan bönder och renskötande samer. Som minister kallade han dessutom in alla höga potentater som landshövding och myndigheter för att lösa konflikterna.

Det är bra att det även finns regeringar som vill agera mot rasism mot samerna.


Foto: Torbjørn Tandberg för norska regeringen

Minister Lars Peder Brekk

Norska polisen varnar för rasism mot samerna

I norra Norges största tidning Finnmarks dagblad varnar norska polisen för ökade rasistiska risker mot samerna. Enligt norska polisen är grunden ökade konflikter mellan renägande samer och lokala bönder där konflikter kan komma att mynna ut i ökad rasism mot hela samebefolkningen. Enligt norska polisen har konflikterna ökat de senaste två åren.

Det är ovanligt att polismyndigheten varnar för rasistiska risker.Här kan du läsa mer

Vägverket i Norrbotten stoppar rasism mot samer

Rasism mot samer har en ganska bred utspridning i norrlands inland. Många gånger ger folk upp att bekämpa rasism. Men, det finns flera exempel på lyckade insatser mot rasism.

Ett av de mest lyckade projekten mot samisk rasism finns att finna i Vittangi. Vid infarterna till Vittangi sattes samiska vägskyltar upp. Gång på gång blev de övermålade eller genomskjutna med kulhål. Endast de finskspråkiga och svenskspråkiga vägskyltarna fick stå orörda.

Men, Vägverket i Norrbotten gav inte upp. Så fort en samisk skylt förstördes sattes en ny samisk skylt upp. Vägverket informerade dessutom att skattebetalarna, dvs de som gång på gång förstörde de samiska skyltarna, fick stå för notan. Rasisterna gav upp och nu är även de samiska vägskyltarna orörda. Vägverkets insats visar att det går att vinna mot rasister. Det gäller bara inte att ge upp! En stor eloge till Vägverket!

Sveriges största bloggare om rasism mot samerna

I dag bloggar Sveriges största bloggare om rasism mot samerna. Läs mer här eller http://jinge.se/mediekritik/svensk-rasism.htm

Norska sametinget i arbete mot samerasismNorska Sametinget planerar att under år 2010 sätta igång med ett förprojekt om rasism mot samer. Förprojektet kommer att få namnet Verdde. Verdde bygger på samisk filosofi om vänskap. Verddeviessu i Sverige kommer nu att arbeta för en samarbetspartner i Norge i kampen mot rasism i norr!


Läs mer om saken härhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif!

Samiska byggnader drabbas av rasism

Arjeplogs sameförening har efter en tynande tillvaro på kort tid blivit en av landets mest aktiva sameföreningar. Med en ny styrelse och ny verksamhet har föreningens aktiviteter bara gått rakt upp.

Det finns många exempel på sameföreningens nya verksamheter. En gammal samisk helg ”Mikaelihelgen” i Arjeplog har nu återuppstått. Samiska cafékvällar genomförts. Sameföreningen fortsätter att bygga upp verksamheten med månadsträffar, hemsida, informations- eller medlemsblad och mycket mer.


Ett av sameföreningens viktigaste uppgifter är Skeppsholmen. Det samiska området ”Skeppsholmen” är en samisk holme mitt i Sveriges djupaste insjö Hornavan med ett stort antal gamla samiska byggnader av olika slag. Det är som ett samiskt Skansen. Eller rättare sagt det var...

Det som var en idyllisk plats med historiska samiska byggnader har förvandlats till skövlat område. Någon eller några har gått runt med motorsåg och kapat det som går att kapa. Kåtadörrar har sparkats in. Det finns inte en samisk kåta eller byggnad som inte förstörsts på något sätt. En kåta eldades till och med upp och gå inte längre att restaurera. Nu är Skeppsholmen mer som ett minnesmärke över våld och rasism mot samer!

Eftersom lagar om Hatbrott och Brott med rasistiska inslag är skrivna för södra Sverige så räknas våldsförstörelsen i Arjeplog inte in som ett rasistiskt dåd. Arvidsjaurspolisens nedlagda förundersökning har i stället klassats som förstörelse av egendom och kommer inte att ingå i Sveriges statistik över rasistiska brott.


Beklagligt är bara att Skeppsholmen bara är en i raden av samiska områden som förstörts genom vad som offentligt kallas "vandalism". Brott mot samerna ingår inte ens i statistiken. Hur ska man då säga att det finns ett behov av att bekämpa dessa brott?

Känd storbloggare stoppar rasism mot samer

En av Sveriges största bloggare är Jinge i Stockholm!

Partiledaren Lars Ohly har till och med uttalat att det är en av hans favoritbloggar. Jinge bloggar dagligen om politik med dagliga foton. Jinge heter egentligen Jan-Inge Flücht.

I sin blogg skrev Jinge om köttproduktion m.m. Något som inte han kanske borde ha gjort? Kommentarerna han fick hade en direkt anti samisk prägel med rasistiska inslag. En Kirunabo fick Jinge avstänga helt och hållet för lång tid framåt!

Jinge skriver på sin blogg ”det skrämmande är de kommentarer jag fick på mina åsikter. Tre av dem som kommenterade framförde rasistiska schabloner rörande samerna, en Kirunabo var så hatisk mot samer att jag redan efter ett par inlägg från hans sida tvingades spärra honom helt från att kommentera.”

En av kommentarerna på Jinges blogg är ”Donera de raderade inläggen ihop med din black-list till Säpo, där gör de bättre nytta än ute i den binära världsrymden…”

Ja, varför inte?

Här kan du läsa
merhttp://i.ixnp.com/images/v6.18/t.gif!


Foto: www.fotoakuten.se

Allt hänger på Sametinget!

Verddeviessu bedrivs under 2010 som ett projekt för att bygga upp ett center som arbetar mot diskriminering av samer. Verksamheten planeras att starta upp i full skala i januari 2011.


Verddeviessu – Samiskt Center mot diskriminering och rasism har fått ekonomiskt bidrag av Ungdomsstyrelsen, samtliga landsting från Jämtland och norrut, samt från ett stort antal kommuner i hela Sameområdet från Dalarnas län till Norrbottens län.


Ytterligare kommuner ansluter sig till projektet varje vecka. Denna vecka har Bergs kommun i Jämtland beslutat att stödja projektet. Ytterligare kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtlands län har aviserat att de kommer att stödja projektet.


Men, alla har gett bidrag under förutsättning att Sametinget stödjer projektet. Sametingets kulturråd avgör frågan den 9-10 mars 2010. Blir det inga pengar från Sametinget så blir det inga pengar från någon annan heller. Resultatet kan då bli att det helt enkelt inte blir någon stadigvarande verksamhet mot diskriminering och intolerans mot samer.


Sametingets styrelseordförande Sara Larsson har i dag gått ut i norrländsk massmedia och uttalat om diskriminering och intolerans "Det handlar om komplicerade och kanske svåra frågor, men vi får inte väja för dem. Någon genväg till ett tolerant samhälle finns inte, konstaterar Sara Larsson". Nästa vecka får vi veta vad Sametingets styrelseordförandes ord betyder?

Foto: Sametinget

Nytt norrbottniskt nätverk för alla människors lika rätt och värde

Länsstyrelsen i Norrbottens län ordnar i dag, torsdagen den 4 mars 2010, ett seminarium i Luleå om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter. Syftet är att bilda ett norrbottniskt nätverk för alla människors lika rätt och värde. Anledningen är att Länsstyrelsen i Norrbottens län är oroad över den allt mer ökade rasismen mot bl.a. samer.


Seminariet är ett samarbete med Forum för levande historia och en uppföljning av manifestationerna på Förintelsens minnesdag den 27 januari 2010. Seminariet aktualiserar de tankar som 1900-talets största folkmord i Europa väckte och fortfarande väcker.


Verddeviessu ser det angeläget att landshövdingen och Norrbottens kommunalråd tillsammans med företrädare för myndigheter, organisationer och skolan arbetar för ett tolerant samhälle som lever upp till respekt för mänskliga rättigheter. Verddeviessu menar att det är en fråga som alltid ligger på de högst ansvariga politikerna. Samepolitiker och de norrbottniska politikerna får inte lämna plats vare sig för främlingsfientliga eller samefientliga krafter i vårt samhälle enligt Verddeviessu.


Verddeviessu ser det positivt att Sametinget högt prioriterar seminariet med att sända tingets styrelseordförande Sara Larsson till seminariet i Luleå.


Verddeviessu välkomnar Länsstyrelsens initiativ att bilda ett norrbottniskt nätverk för alla människors lika rätt och värde.

Polisen lägger ner brottsutredning om skolmassaker på samer

Det var den 7:e januari 2010 som hot framfördes att samiska ungdomar på ett gymnasium i Tromsö skulle massakreras. Gymnasieskolan utrymdes och polisen vidtog en rad åtgärder. En av åtgärderna var att spåra vem som hotat de samiska skoleleverna. Hotet hade framförts på internet och polisen inledde en undersökning om varifrån hotet kom. Polisen har kunnat konstatera att den eller de som framförde hotet hade en programvara som raderar ip-nummer och avsändare. Brottsundersökningen läggs nu ner.

Mer om saken kan du läsa här!

Källa: NRK Sámiradio

Nytt hot om skolmassaker på samer

På internetforumet www.4chan.org publicerades nyligen hot om massaker mot alla samiska skolungdomar som går på ett gymnasium i Tromsö, Nordnorge. Hela gymnasieskolan stängdes och alla elever skickades hem. På internetforumet fanns ett bildkollage med bild på gymnasiet, karta över Tromsö, vapen som skulle användas och ”massakerns måltavla” var det samiska folket.

Nu har ett nytt hot lämnats på samma internetforum som förklarar att gärningsmannen har varit förhindrad, men att han är seriös och uppmanar alla att lyssna på radion!

Skolan har haft extra möten med föräldrar och bevakas nu av polisen. För gärningsmannen kan straffet bli upp till 6 års fängelse enligt norsk lag.

Nätforumet 4chan är ett populärt forum för ungdomar med 8,5 miljoner läsare per dag och över 150 miljoner inlägg.

Hotet visar än en gång hur viktigt det är med förebyggande arbete i skolor om diskriminering och rasism.

Här kan du läsa mer.

Källa: NRK-Samiradio

Hot om massaker på samer

På internetforumet www.4chan.org publicerades i januari 2010 hot om massaker mot alla samiska skolungdomar som går på ett gymnasium i Tromsö, Nordnorge. Hela gymnasieskolan stängdes omedelbart och alla elever skickades hem. På internetforumet fanns ett bildkollage med bild på gymnasiet, karta över Tromsö, vapen som skulle användas och ”massakerns måltavla” var det samiska folket.


Hotet visar hur viktigt det är med förebyggande arbete i skolor om diskriminering och rasism.

Här kan du läsa mer och mer!