DO menar att samiskt inflytande motverkar diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna har i en artikel i SvD den 10 januari 2010 menat att regeringens samepolitik är diskriminerande och följer diskriminerande strukturer.

DO menar att diskriminering mot samer kan motverkas genom samiskt inflytande.

I artikeln kräver DO samiskt inflytande och uttalar: Vi kräver en ny ordning, där samer har möjlighet att delta, utöva inflytande och påverka beslutsfattandet i frågor som rör dem på alla nivåer i samhället. Vi efterlyser en politik som tar sin utgångspunkt i samers rättigheter som urfolk, och som tar avstånd från och bryter mot befintliga diskriminerande strukturer. På så sätt kan staten säkerställa de samiska språkens, den samiska kulturens och de samiska näringarnas fortlevnad och utveckling i enlighet med Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

Källa: Svenska Dagbladet

0 kommentarer: