Mötesplats för HTB-Samer vållade debatt och protester


Sametingsledamoten Josefina Lundgren Skerk lämnade den 24 februari 2011 in en motion  till Sametinget (Sametingsmotion 399) om HTB-Samers rättigheter. Hon ville att Sametinget skulle besluta om:

1.    Att Sametingspolitiker och personal vid tinget ska informeras om HTB-Samer,
2.    Att Sametinget har information om HTB-Samer och deras rättigheter, samt
3.    Att Sametinget verkar för en mötesplats för unga HTB-Samer.

Motionen antogs vid Sametingets plenum i Tärnaby den 30:e maj 2012 efter en omfattande debatt. Sametingsledamöterna Lars Jon Allas och Karin Vannar var några av de Sametingsledamöter som reserverade sig mot beslutet.  Sametingsledamoten Lars Jon Allas menade i debatten att en mötesplats för HTB-Samer är diskriminerande mot övriga samer.

Foto: Hans-Olof Utsi

Tvångsförflyttning av samer skall ersättas


Tvångsförflyttningarna orsakar än i dag motsättningar mellan samer i Sameland. De samiska ungdomsorganisationerna i Ryssland, Norge, Finland och Sverige, som samlats till ett gemensamt möte 2012, antog därför en deklaration med krav på regeringarna i Sverige och Ryssland att ekonomiskt kompensera alla samer som påverkats av tvångsförflyttningarna. 

Hatdebatt om skylt på samiska


Den samiska skylten i Bodö, Norge, har förstörst gång på gång, samt nedmonterats och stulits ett tillfälle. Men hatet mot samer och samiskan uttrycks inte enbart med förstörda samiska vägskyltar.

I den lokal pressen har Bodöskylten på samiska varit föremål för en omfattande hatdebatt. Här kan du läsa och delta i den senaste debatten på Avisa Nordlands hemsida.

Läs mer på Avisa Nordland eller här eller här eller här eller här eller här......

Källa: Avisa Nordland                      Foto: Verddeviessu

Skylt på samiska förstörd igen!


För  3:e gången på ett halvår har den samiska skylten i Bodö, Norge, förstörst. I tillägg har skylten monterats ned och stulits vid ett tillfälle. I lokal media har Bodöskylten på samiska varit föremål för en omfattande hatdebatt.

Läs mer på Avisa Nordland

Källa: Avisa Nordland                      Foto: Verddeviessu

Etnografiskt museum ber om ursäkt för nidbilder om samerna


Det etnografiska museet i Hamburg, Museum für Völkerkunde, Tyskland, har under våren 2012  haft en utställning om samer och samisk kultur. Utställningen presenterade nidbilder på samerna och slarvigt ihopsatt samedräkt som gav ett intryck av samerna som ett primitivt folk.

I samisk media och på Facebook fanns protester mot utställningen.
Verddeviessu skickade ett protestbrev till ledningen för Etnografiska museumet i Hamburg.

Chefen för Det etnografiska museet i Hamburg, Museum für Völkerkunde, ber nu om ursäkt och förklarar utställningen. Här är svaret till Verddeviessu:

”Verddeviessu – Sami Center against discrimination and racism,

Thank you very much for your mail concerning the way the Museum of Ethnology in Hamburg presented the Sami people in a small part of a general exhibition about the relation of the traditional way of nomadic life in a modern sedentary surrounding, curated by the University of Leipzig. I received it yesterday. The exhibition closed regularly last Sunday as it had reached its final date. We are filled with consternation about your bad impressions as we have a long tradition of excellent and free of doubt cooperation with Sami people and have the highest esteem for their culture.

As far as I could get from the Swedish text, you sent me, your concern is essentially about one display case with caricatures on Sami people. As it seems, that you were only able to judge by pictures, taken by someone else, you could probably have got a wrong impression of our intention.

In this showcase we confronted books like “The Sami”, edited by the Sami parliament and other scientific books, i.e. the right explanation about the Sami way of living, with caricatures depicting the most popular prejudices about Sami people. I copy you part of the English text, where we point this out to the visitors and we do so as well in the German text placed nearby to this display as well. We find that a very tried and tested way in museums pedagogies of making people aware of their own prejudices. If we have offended the Sami people involuntarily with this way of production, we apologize for what we see as a deplorable misunderstanding and will take in the future even more care, that such misunderstandings don’t dull again the otherwise shining cooperation that started more than 30 years ago between Sami people and our museum.
With best regards
Prof. Dr. Wulf Köpke
- director –“

Tyskt organisation bistår Verddeviessu


Gesellschaft für bedrohte Völker hjälper Verddeviessu i protesterna mot Etnografiska museumet i Hamburgs utställning om nidbilder av samer.

Etnografiska Museumet i Hamburg kommer nu att stänga utställningen.

Läs mer på www.gfbv.de

Tyskt museum förlöjligar samer i ny utställning

Det etnografiska museet i Hamburg, Museum für Völkerkunde, Hamburg, Tyskland, har under våren 2012  haft en utställning om samer och samisk kultur. Utställningen presenterade nidbilder på samerna och slarvigt ihopsatt samedräkt som gav ett intryck av samerna som ett primitivt folk. Verddeviessu har skickat ett protestbrev till ledningen för Etnografiska museumet i Hamburg.

Läs mer på SameradionVERDDEVIESSUs NYHETSBREV - Verddeviessu čála


Verddeviessus nyhetsbrev -Verddeviessu čála – finns tillgängligt på Verddeviessus hemsida www.verddeviessu.org

Förstörda vägskyltar på samiska polisanmäls inte?Under de senaste åren har ett flertal vägskyltar på samiska förstörts, övertejpats eller obehörigen tagits ned. Detta är inget unikt för Sverige utan har även förekommit under det senaste året även i Norge och Finland.
Ansvarig för vägskyltar i Sverige är Trafikverket. (Vägverket lades ned i mars 2010 och verksamheten togs över av Trafikverket). Trafikverket gör dock ingen polisanmälan när vägskyltar på samiska förstörs. Det är upp till varje enskild, som exempelvis Verddeviessu, att göra polisanmälningar av förstörda samiska vägskyltar. Detta  trots att vägskyltarna ägs av Trafikverket.
 Verddeviessu har nu tillskrivit region nord vid Trafikverket med begäran att förstörda vägskyltar på samiska automatiskt skall polisanmälas. 

Verddeviessu polisanmäler förstörd samisk vägskylt


Vägskylten på samiska ”Máláge” vid infarten till Malå har övertejpats under maj 2012.


Händelsen har den 17:e maj 2012 av Verddeviessu polisanmälts som hatbrott (Hatbrott är ett samlingsnamn på flera olika brott där motivet kan härledas till förutfattade meningar mot en identifierbar grupp och därför strider mot de mänskliga rättigheterna och de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde) och Hets mot folkgrupp.

Även Malå Sameförening överväger att polisanmäla händelsen.


Läs mer om saken i tidningen Norran.Källa: Norran www.norran.se

Vägskylt på samiska övertejpad


Vägskylten på samiska ”Máláge” vid Malås östra infart har övertejpats 10-11:e maj 2012.

Verddeviessu utreder nu möjligheter att polisanmäla händelsen.

Läs mer om saken i tidningen Norran.

Verddeviessu har tidigare rapporterat om liknande händelser under 2012 och 2011 där samiska vägskyltar förstörts i Åsele, Bodö, Allejaur och Tysfjord. I Härjedalen ertappades en man med stulna vägskyltar på samiska i sin bil vid en poliskontroll.


Källa: Norran www.norran.se

Misshandlad för att han hade samemössa på sig

14-årige Juhán Stålka blev nedslagen och misshandlad den 7:e maj 2012 därför han hade en samemössa på sig.

Till tidningen ”Sigtunabygden” säger den unge Juhán att han och ”hans vänner gungade i parken på Sätunavägen under lunchen den 7 maj. Strax innan klockan 12 var det dags att gå tillbaka till skolan. Det var då en grupp 16-åringar stoppade honom.

- Så jag frågade dem varför de gjorde det. De sade att mössan är ful. Så jag sade att jag tycker att det var otrevligt, säger Juhán.

Han gick ifrån pojkarna men då ropade dem att han skulle komma tillbaka. Men han fortsatte gå. Då sprang de ikapp honom, tog stryptag på honom och knuffade ner honom på marken.
Juhán slog huvudet i asfalten och blödde. Det var först då han kände rädsla.
- Jag blev rädd att det skulle hända något farligt, säger Juhán.
Medan han låg på marken fick han olika slag i ryggen, ansiktet och knäna. Därför syns det en skada på pannan och några jack i näsan.
Läs mer om saken på Sigtunabygden eller i Uppsala Nya Tidning.
Saken finns även rapporterad på engelska på bloggen December Cat och i Sameradion.
Källa: Sigtunabygden.se

Om våld mot äldre män och kvinnor


Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män är ett dolt och försummat problem. De flesta äldre som utsatts för våld tiger och lider.

Vid Sveriges Riksdag anordnas därför ett seminarium om våld mot äldre män och kvinnor. Britt-Inger Saveman, professor och en av Sveriges ledande experter om våld mot äldre, inleder diskussionen. Åsa Witkowski, verksamhetschef vid Nationellt centrum för kvinnofrid, och Angela Beausang, ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), deltar i paneldebatt.

Seminariet får ses som bakgrund till att regeringen nu föreslår ett utökat skydd mot diskriminering mot äldre.

Mer information finns på www.riksdagen.se Obligatorisk anmälan görs till sofia.konberg@riksdagen.se

Förbud mot åldersdiskriminering införs!

Vi har en märklig syn på ålder i Sverige där vi alldeles för ofta slarvar bort äldres kompetens. Det är därför glädjande att regeringen nu har fattat beslut om ett ökat skydd mot åldersdiskriminering. En fråga som Verddeviessu länge har drivit sedan åldersdiskriminering uppmärksammades av en fd. Sameföreningsordförande, som också gjorde en DO-anmälan.
Debatten om åldersdiskriminering har under senare år fått allt större uppmärksamhet allt eftersom befolkningen blir äldre. Mot den bakgrunden är det viktigt att regeringen stärker diskrimineringsskyddet och på så sätt jämna ut orättvisor och ändra attityder kring ålder.

Regeringen föreslår att förbud mot åldersdiskriminering ska införas på de områden i samhället där det i dag saknas ett sådant skydd i diskrimineringslagen. Hittills har förbudet mot åldersdiskriminering endast gällt arbetslivs- och utbildningsområdet. Diskriminering på grund av ålder ska i fortsättningen vara förbjuden även när det gäller varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning.
Här nedan följer några exempel på upplevd diskriminering på grund av ålder:
-          En 75-årig man nekas ha bensinkort, trots att han varit kund i många år. Banken hänvisar till att de inte tillhandahåller kreditkort till kunder som är över 75 år.
-          80-årig kvinna skulle teckna mobilabonnemang i telebutiken. När hon visade sin legitimation nekades hon att teckna abonnemang med hänvisning till att hon var för gammal.
-          En 76-årig man nekas att komma in på krogen med hänvisning till sin ålder.
Förbudet ska dock gälla med vissa undantag.  Exempelvis kommer det fortfarande att vara tillåtet att ha nedre åldersgränser på barer och restauranger som serverar alkohol samt fortsatta åldersgränser för försäljning av tobak och spel.   Försäkringstjänster undantas från förbudet mot diskriminering på grund av ålder. Det kommer även i fortsättningen att vara tillåtet att ha pensionärs- och ungdomsrabatter eller liknande.

Den nya lagstiftningen föreslås börja gälla den 1 januari 2013.