Vad handlade Sveriges första dom om diskriminering av samer om?


Östersunds tingsrätt meddelade nyligen dom i Sveriges första diskrimineringsmål mot samer.

Men vad handlade domen om?

Krokoms kommun har konsekvent underlåtit att höra Jovnevaerie sameby i bygglovsärenden trots att medlemmarna i samebyn är sakägare och att ett flertal byggnadsprojekt påverkar samernas rennäring. DO stämde kommunen men Östersunds tingsrätt friade kommunen från diskriminering på formella grunder.

Under tidsperioden 2004-2006 har Krokoms kommun fattat beslut i cirka 15 bygglovsärenden som rör Jovnevaeries renbetesmarker. Enligt gällande rättspraxis måste kommunen låta samebyar säga sitt när nya byggnationer ska uppföras på samebyarnas renbetesmarker. Men kommunen har underlåtit att höra Jonevaerie sameby och samebyn anmälde kommunen till DO.

Trots regeringsbeslut och dom i Kammarrätten som klargjorde kommunens skyldighet fortsatte kommunen att neka samerna de rättigheter som sakägare har i bygglovsärenden.

DO stämde kommunen för etnisk diskriminering i januari 2008, och begärde 50 000 kronor i skadestånd till var och en av elva enskilda näringsidkare som är medlemmar i samebyn. Stämningen avsåg kommunens hantering av själva bygglovsansökningarna. Östersunds tingsrätt friade kommunen på grund av att frågan om bebyggelse på de aktuella tomterna hade avgjorts genom så kallade förhandsbesked. DO hade fått kännedom om förhandsbeskeden efter att domstolsprocessen hade inletts och då var det för sent att åberopa dessa till grund för talan.

0 kommentarer: