Samehat påverkar journalistarbete

Jessica Rosengren kommer från i Jokkmokk. Flyttade till Stockholm som 16-åring. Sedan Piteå en kortis och hamnade i Luleå som journalist. På sin blogg kommenterar hon sitt journalistarbete ”så fort man skriver om sådant som berör samer, och som bränner lite, så blir jag anklagad…”

Det är viktigt att slå vakt om journalisternas frihet att rapportera om allt. Frågan är om samehatet gör att journalister drar sig för att rapportera om samefrågor?

Läs mer

Socialdemokratisk riksdagsledamot i rasistiskt uttalande mot samer

Sedan 1905 har ”Vandrarhallen” i norska riksdagen varit en central plats för uppvaktningar av Norges näringsliv, LO och olika delegationer från Norges samhällsliv. Men, när Marte Goksøyr med Downs syndrom inbjöds till ”Vandrarhallen” i norska riksdagen av Sveriges motsvarighet till Krisdemokraterna, KDS, blev det för mycket för Socialdemokraternas ledamot i norska riksdagen Marianne Aasen.

Att bjuda in något så radikalt och mot alla etiketter som en person med Downs syndrown kan var alltför mycket. Den Socialdemokratiska riksdagsledamoten Marianne Aasen reagerade kraftigt i radions P4 med orden ”Vad blir det härnest? Samer och sjukdomsbehövade samer?”

Talmannen Dag Terje Andersen (Socialdemokraterna) har nu varslat att han på nästa Presidiemöte för riksdagen ska ta upp regler vem som får besöka den norska riksdagen.

Läs mer och mer.

Källa: Aftonposten, Norge


Rapport skrämmer Samevärlden

Den nya ”Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk” har funnits i ett år. För de fyra nordligaste kommunerna i Norrbottens län har en liknande lag funnits under flera år. Lagen säger i stort att 17 kommuner i Sameområdet skall ha service på samiska. Detta är en skyldighet för kommunerna och en rättighet för samisktalande. För att ha service på samiska erhåller kommunerna mellan 750.000 och 1.000.000 kr årligen.

Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har kontrollansvar att lagen följs. Nu visar en ny rapport, som presenterades denna vecka av Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget, att bara 1/3 av medlen till samisk språkservice går till service på samiska. Frågan är vart tar 2/3 av resterande pengar vägen?

Rapporten nu överlämnats till Integrationsminister Erik Ullenhag.

Ladda ner rapporten här

Läs mer

Foto: Johan Ödmann


Integrationsminister Erik Ullenhag vill satsa på samiskan efter år av diskriminering av samiska språket

Integrationsminister Erik Ullenhag höll i går sitt första tal till Sametinget. Ullenhag menade att regeringen prioriterar satsningar på det samiska språket. Samiska språket har under ett stort antal år varit utsatt och insatser behöver nu göras.Läs mer!

Källa: SVT Sameradion

Partiledare vill göra upp med det historiska förtrycket och diskrimineringen mot samerna


Partiledare Lars Magnus Ohly för Vänsterpartiet var den första partiledare som besökt Sametinget. Vid hans anförande i dag i Sundsvall till Sametingets plenum ställde Partiledare Lars Magnus Ohly 5 krav på Sverige och Sveriges Riksdag.

Partiledare Lars Magnus Ohly 5 krav på Sverige och Sveriges Riksdag:

1. Sverige måste göra upp med historien och erkänna det språkliga och kulturella förtrycket mot samerna,

2. Konflikter mellan samer och icke-samer lär inte upphöra men skall handskas med ömsesidig respekt,

3. Stärk Sametingets ställning som folkvalt parlament,

4. Sverige måste ratificera ILO konvention 169,

5. Öka samverkan mellan Riksdag och Sametinget.

Att få tala samiska är en mänsklig rättighet för samer?????

Rätten att använda samiska är en mänsklig rättighet. Rätten till att inte bli diskriminerad på grund av det språk man talar är också en mänsklig rättighet. Det är också en mänsklig rättighet att få använda sitt språk i utbildningen.

Rätten att använda samiska och att inte bli diskriminerad på grund av det språk man talar finns fastslaget i flera internationella konventioner som i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, Konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s Barnkonvention, ILO konvention 169 och FN:s Urfolksdeklaration.

Men, språklagstiftningen i de Nordiska länderna går inte lika långt som de olika konventionerna. Språkdiskriminering utgör inte ens en diskrimineringsgrund. Utan skydd och möjlighet att få använda sitt språk blir det lätt hotat. Därför tillhör de samiska språken som utpekade av UNESCO som mycket hotat språk.

Här kan du se en karta över världens alla hotade språk!

UNESCO:s Internationella Modersmålsdag – Samiska språket hotat efter år av diskriminering

Den 21:a februari är det den Unesco:s Internationella Modersmålsdag. Det var år 2000 som Unesco införde den internationella modersmålsdagen för att främja världens alla språk. I dag talas det omkring 6 700 olika språk. Hälften av dessa språk hotas försvinna.

Sedan andra världskriget har 229 språk dött ut. 204 språk talas av mindre än 10 personer i dag. 184 språk talas av mellan 10 och 50 personer som exempelvis Pitesamiskan.

Enligt Unesco:s beräkningar kommer 3 350 språk att dö ut inom de närmaste 100 åren. Till dessa hör alla de samiska språken. Efter år av assimilering av den samiska kulturen och diskriminering av de samiska språken är de på väg att försvinna.

Verddevissu arbetar för alla diskrimineringsgrunder. I tillägg arbetar Verddeviessu för att diskriminering av språk – språkdiskriminering – ska bli en diskrimineringsgrund i lagstiftningen.

FN:s Rapport 2011 om samernas situation och diskriminering
FN:s specielle rapportör i urfolksfrågor James Anaya har 2011 framlagt rapport ”The situation of the Sami people in the Sápmi region of Norway, Sweden and Finland” UN Human Rights Council A/HRC/18/XX/Add.Y

Rapporten behandlar bl.a. om diskriminering av samer och ett stort antal andra frågor. FN:s specielle rapportör hänvisar i visa delar till ”FN:s Kommittén för avskaffande av rasdiskriminerings” rekommendationer till regeringarna i Finland, Norge och Sverige om samerna.

Rapporten kan i sin helhet läsas här

Anti-samiska politiker påstår ofta att samerna inte är ett urfolkSverigedemokraternas tidigare förespråkare i Jämtland och Härjedalen har påstått det! Flera av Framstegspartiets företrädare i Norge har påstått det!

Vad har de påstått?

Jo, att samerna inte är ett urfolk!

Samerna bor även på Kolahalvön i nordvästra Ryssland i Murmansk län. Murmansk läns högste politiker är Guvernör Dmitrij Dmitrijenko och motsvaras av vår landshövding (fast med större makt). Guvernör Dmitrij Dmitrijenko hade i veckan inbjudit olika etniska minoriteter i Murmansk län för att höra hur deras situation ser ut. Efter mötet uttalade Guvernör Dmitrij Dmitrijenko till media att han inte anser att samerna är ett urfolk i Murmansk eller Ryssland. Enligt Guvernör Dmitrij Dmitrijenko har samerna på senare tid invandrat från Skandinavien.

Så, nu finns det även en politiker i Ryssland som påstår att samerna inte är ett urfolk!

Vad är då ett urfolk?

Definition av urfolk enligt Artikel 1 ILO konvention 169

“a) tribal peoples in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulations;

“b) peoples in independent countries who are regarded as indigenous on account of their descent from the populations which inhabited the country, or a geographical region to which the country belongs, at the time of conquest or colonization or the establishment of present state boundaries and who irrespective of their legal status, retain some or all of their own social, economic, cultural and political institutions.”

Den definition svenska regeringen antagit överensstämmer med ILO konvention 169 om urfolk och är ” "ett ursprungsfolk ha en lång sammanhängande historisk anknytning till de områden där de bedrivit sin näring och utvecklat sin kultur som går tillbaka till tiden före nationalstatens bildande”. Sveriges Riksdag har dessutom 1992 beslutat att samerna är ett urfolk i Sverige.

Varför vill inte alla politiker erkänna att samerna är ett urfolk?

Kan det vara att samerna har särskilda internationella rättigheter som urfolk? Kan det vara att anti-samiska politiker vill framhäva sitt det ”vita” eller majoritetsfolkets ursprung och anknytning till nationen? Eller …

Vägskylt på samiska vållar rasistisk debatt

Bodö i Norge har för första gången fått en samisk vägskylt. Men, den nya vägskylten har provoserat den ”norsktalande” befolkningen. Detta trots att det bott samer i området sedan flera tusen år tillbaka.

På Tidningen Nordlands internetsida finns uttalanden som ”Det är helt otroligt att samerna i det hela taget får ha en samisk skylt i Bodö”, ”När ska denna galenskap stoppas”, ”Jag har frågat det tidigare, men inte fått svar, Varför skall Bodö ha ett annat namn?”, ”Skicka samerna och allt de representerar till Sibirien så att vi får slut på galenskaperna”, ”Detta är ett hån mot demokratin och mot norskt skriftspråk”, ”Bodö är och förblir Bodö och inte vad fan dessa samer vill kalla det”, ”Vilken plats blir det nu med samiska namn?” för att nämna några kommentarer och inlägg.

Läs mer

Källa: Avisa Nordland


Finland rasistiska skolpolicy avslöjas i ny dokumentärfilm

Nu har dokumentären ”När Finland kom till Sameland” lagts ut av filmbolaget på Internet. Men, filmen visas gratis bara denna vecka! Så det gäller att passa på.

Dokumentären handlar om finska regeringens skolpolicy att förfinska samebarn. I Finland fanns särskilda sameskolor med internatboende. På internatskolan hade var samiskan förbjuden och samebarnen ingen kontakt med föräldrar eller släktingar under månader. Själva undervisningen var på ett främmande språk finska. Den finska regeringens syfte med skolgången var att förfinska samebarnen.

Dokumentärfilmen "Suopma bođii Sápmái", (När Finland kom till Sameland) är gjord av Anja Ahola.

Finlands mörka historia har skapat stor debatt i finländsk massmedia.

Här kan du denna vecka se dokumentären När Finland kom till Sameland


DO får sparken!

Högste chef för Diskrimineringsombudsmannen (DO) är Katri Linna. Linna började sin chefskarriär som kanslichef hos Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. År 2005 utnämndes hon till DO. DO omformades 2009 till vad många kom att kalla för Super DO, dvs en sammanslagning av de dåvarande ombudsmännen DO, JämO, Handikapp­ombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.

Under sin tid som Super DO kom Linna att kritiseras hårt för sitt chefskap. Tidningen Chef för fackförbundet Ledarna utsåg henne till Sveriges sämsta chef 2009.

Nu två år senare efter den stora sammanslagningen av ombudsmännen fick Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna i dag sparken av regeringen. Processen att utse en ny DO kommer att ta sin tid. Intill dess kommer tidigare generaldirektör för Utlänningsnämnden och tillförordnad generaldirektör för Konsumentverket Håkan Sandesjö att vikariera på posten.

Regeringens beslut att sparka Katri Linna har av många varit väntad. Men, den stora frågan kvarstår om inte myndigheten Super DO och dess organisation bör ses över. Super DO har visat sig vara byråkratisk, tungrott och med långa handläggningstider. Super DO har många fördelar som exempelvis att det är lätt att bara ha en ombudsman i diskrimineringsfrågor att vända sig till. Dock får de som vänder sig till DO vänta länge på svar. I många fall flera år. Kampen mot diskriminering är central. Därför behövs både en fungerande diskrimineringslagstiftning och en stark DO. Men, vad ska man med en fungerande diskrimineringslagstiftning när inte DO fungerar.

Läs mer på DO:s hemsida

Läs mer på regeringens hemsida

Källa: TT (www.tt.se)

SD politiker vill skära ned DO

Riksdagsledamot William Petzäll, Sverigedemokraterna, vill skära ned DO och har nu ställt en interpellation till integrationsminister Erik Ullenhag.

William Petzäll säger i interpellationen ”DO byggt en för skattebetalarna kostsam byråkratisk pyramid, blåst till storms mot svenska traditioner…. DO:s omtalade svenskfientliga attacker på kulturarvet och myndighetens närmast religiösa iver för mångkulturalism har enligt min mening gått alldeles för långt.”

Läs mer